Conclusions de la sessió informativa de la 2a convocatòria de projectes Interreg Euro-MED

El passat 23 de juny va tenir lloc la sessió informativa de la segona convocatòria del programa Interreg Euro-Med 2021 – 2027. L’objectiu principal d’Euro-Med, dotat amb un pressupost de 294 M€, és contribuir a la transició cap a una societat climàticament neutra, sostenible i resilient; lluitar contra l’impacte dels canvis globals sobre els recursos mediterranis, i garantir-ne la sostenibilitat. Està alineat amb els ODS de l’Agenda 230 i el Pacte verd europeu.

Euro-Med, amb l’autoritat de gestió a la regió de Provença Alps Cote d’Azur a França, cobreix 14 països (10 estats membres i 4 estats en preadhesió). Agrupa un espai de cooperació amb 69 regions que representen el 25% de la població la UE. Destaca la incorporació al programa de Bulgària i Macedònia del Nord, així com de les regions de Castilla la Mancha, la Comunitat de Madrid i Extremadura.

Missions, prioritats i objectius específics del programa

El programa s’estructura en quatre missions, tres prioritats i cinc objectius específics:

Missió 1. Enfortir una economia innovadora i sostenible.

Missió 2. Protegir, restaurar i valoritzar el medi natural i el patrimoni.

Missió 3. Promoció d’espais verds urbans (“green líving areas”).

Missió 4. Enfortir el turisme sostenible.

Prioritat 1: Un Mediterrani més intel·ligent:

Objectiu específic 1.1: Desenvolupar i millorar les capacitats de recerca i innovació i l’adopció de tecnologies avançades.

Prioritat 2: Un Mediterrani més verd:

Objectiu específic 2.4: Promoure l’adaptació al canvi climàtic i la prevenció del risc de desastres, la resiliència, tenint en compte els enfocaments basats en els ecosistemes.

Objectiu específic 2.6: Promoure la transició cap a una economia circular i eficient amb els recursos.

Objectiu específic 2.7: Millorar la protecció i la conservació de la natura, la biodiversitat i la infraestructura verda, incloses les zones urbanes, i reduir totes les formes de contaminació.

Prioritat 3 – Governança mediterrània:

Objectiu específic 6.6: Accions de suport a una millor governança de la cooperació.

Tipologia de projectes

El programa Euro-MED finança 2 tipus de projectes, els temàtics i els de governança.

Els projectes temàtics contribueixen a les prioritats d’un mediterrani més intel·ligent i més verd. Poden ser de quatre tipus:

 • Projectes d’estudi: desenvolupen anàlisis per abordar millor una qüestió temàtica i obrir la porta al desenvolupament de nous instruments, polítiques, estratègies i plans d’acció.
 • Projectes de prova: testen i experimenten instruments comuns, polítiques, estratègies i plans d’acció ja desenvolupats per validar solucions concretes a transferir.
 • Projectes de transferència: optimitzen i comparteixen instruments, polítiques, estratègies i plans d’acció comuns validats per tal que altres interessats els adoptin.
 • Projectes territorials estratègics: realitzen estudis, posen a prova solucions i transfereixen resultats entorn als temes estratègics d’una tipologia concreta de territoris.

Els projectes de governança poden ser de dos tipus:

 • Projectes comunitaris temàtics: faciliten els intercanvis i el desenvolupament de sinergies entre projectes temàtics. Desenvolupen coneixements tècnics incorporant els resultats dels projectes i les estratègies per donar suport a la transferència efectiva dels resultats a altres territoris.
 • Projectes de diàleg institucional: donen suport a la cooperació efectiva de tots els actors implicats per les missions del programa a la Mediterrània. Optimitzen les condicions per a la transferència i la integració dels resultats del projecte en pràctiques i polítiques públiques per millorar la governança a nivell transnacional, dins i fora de l’àrea del programa.

Està previst el desenvolupament d’un projecte comunitari temàtic i un de diàleg institucional per a cadascuna de les quatre missions i durant tota la durada del període del programa.

Per tal d’avançar en la capitalització dels resultats dels projectes i la millora de la governança, Euro-MED proposa una “estratègia d’amplificació de resultats” que integra els mecanismes de suport a la capitalització i a la governança com a processos inseparables per promoure la transferència i la integració dels resultats dels projectes en la pràctica real i en l’elaboració de polítiques a nivell europeu, nacional, regional i local.

 

Tipologia de participants

Tipologia d’ens:

 • Autoritats públiques implicades en l’elaboració de polítiques.
 • Pimes, empreses i organitzacions de suport a les empreses.
 • Universitats i centres de recerca.
 • Societat civil, comunitats locals, grups d’interès i ONG.
 • Agències sectorials en l’àmbit de la missió

Tipologia de territoris:

 • Zones marítimes i costaneres.
 • Zones rurals I de montanya.
 • Zones urbanes.

 

Convocatòries en curs

La primera convocatòria de projectes de governança (del 24/02 al 01/06/2022) es centrava en la prioritat 3 sobre la governança mediterrània, i en l’objectiu específic 6.6 sobre les accions per donar suport a una millor governança de la cooperació.

La segona convocatòria Euro-MED 2022 és la primera per als projectes temàtics.

Per a la missió 1, “Enfortir una economia innovadora i sostenible”, en aquesta convocatòria, es preveu destinar entorn a 27 M€, finançar entre 10 i 12 projectes, i contribuir als objectius específics 1.1 i 2.6.

Per a la missió 2, “Protegir, restaurar i valoritzar el medi natural i el patrimoni”, en aquesta convocatòria, es preveu destinar entorn a 21 M€, finançar entre 10 i 12 projectes, i contribuir als objectius específics 2.4 i 2.7.

Per a la missió 3, “Promoció d’espais verds urbans”, en aquesta convocatòria, es preveu destinar entorn a 17 M€, finançar entre 8 i 10 projectes, i contribuir a l’objectiu específic 2.4.

Per a la missió 4, “Turisme sostenible”, en aquesta convocatòria, es preveu destinar entorn a 21 M€, finançar entre 10 i 12 projectes, i contribuir als objectius específics 1.1; 2.4; 2.6; i 2.7.

El pressupost per a projectes d’estudi és de màx. 600.000 €; per a projectes de prova màx. 3.000.000 €; i per a projectes de transferència màx. 1.000.000 €

El cofinançament és del 80%.

Calendari: obertura 27/06/2022, data límit 27/10/2022 formulari de sol·licitud validat al Jems (i 10/11/2022 annexes obligatoris pujats al Jems). L’avaluació i selecció de propostes es preveu entre el mes de novembre i el març de 2023.

La tipologia del partenariat recull la quàdruple hèlix i, per a cada missió, en els termes de referència s’explica quin és el partenariat desitjat. S’estableix un nombre límit recomanat de socis amb cofinançament: 8 per als projectes d’estudi, 10 per als projectes de prova, i 8 pels projectes de transferència. En el cas dels associats no queda limitat.

El partenariat ha de tenir una representació de mínim 5 països diferents del programa, i almenys dos dels socis han de ser de regions europees. El líder del projecte ha de ser un organisme públic o un organisme de dret públic, i pot estar basat en els països membres de la UE així com en els països IPA que formen part del programa. Les entitats privades participants dels països IPA han de ser sense ànim de lucre.

Durada dels projectes:  projectes d’estudi 27 mesos, projectes de prova 33 mesos, projectes de transferència 27 mesos. La data d’inici de les activitats dels projectes és l’1/05/2023.

En el cas dels projectes d’estudi i de prova hi haurà una convocatòria restringida més endavant i cal tenir present en la redacció de la proposta la continuïtat dels projectes.

Cal tenir present que s’han introduït categories de cost simplificades, s’ha incorporat el “lump sump”, i s’ha incorporat una tarifa plana per a despeses administratives, de viatge i allotjament. Alhora, és obligatòria la reducció, la monitorització i, quan sigui possible, la compensació de la petjada de carboni dels projectes. Al mateix temps, també s’han simplificat les normes sobre comunicació.

Es preveu el desenvolupament d’activitats obligatòries de coordinació dels projectes temàtics entre els projectes de diàleg institucional i els projectes de comunitat temàtica. A través dels projectes de governança s’implementaran activitats entre els projectes temàtics i els projectes de comunitat.

En el marc dels projectes de comunitat, els projectes temàtics hauran de portar a terme dues trobades, un esdeveniment conjunt, un vídeo del projecte i material formatiu. El material audiovisual estarà disponible a la Interreg Euro-MED Academy (actualment ofereix un catàleg de MOOCs entorn a la transició cap a un Mediterrani més sostenible, inclusiu i resilient desenvolupat pels projectes 2014 – 2020).

Cal tenir present en la proposta de projecte els resultats assolit pels projectes Interreg Mediterranean i altres programes durant el 2014 – 2020.  Especialment, cal tenir present la complementarietat amb:  Interreg Adrion, NextMed, Marittimo; Hoizon Europe, LIFE, FEMP; DG MARE; Eusair, Eusalp; UfM, Westmed, Bluemed; etc.

Es preveuen diferents sessions informatives: 07/07 sobre el partenariat, el marc lògic i els indicadors; 08/08 sobre el pla de treball i les activitats obligatòries; 22/09 sobre el pressupost, l’elegibilitat i els annexes; i el 06/10 preguntes i respostes.

[+] Enllaç a la convocatòria.

[+] Vídeo de la sessió informativa.

[+] Programa Interreg Euro-MED.

[+] Pàgina web del programa Euro-MED.

Comparteix