Programa Ciutadania, Igualtat, Drets i Valors (CERV)

Breu descripció

El programa Ciutadania, Igualtat, Drets i Valors té com a objectiu protegir i promoure els drets i els valors, tal i com estan recollits als tractats de la UE i a la Carta dels drets fonamentals. El programa contribuirà a mantenir i desenvolupar una societat més oberta, basada en els drets, la democràcia, la igualtat, la inclusió i l’estat de dret.
S’estableixen 4 prioritats:

 • Valors de la Unió
  La protecció i la promoció dels valors de la Unió (Art 2. TUE): el respecte a la dignitat humana, la llibertat democràcia, la igualtat, l’estat de dret i el respecte als drets humans, inclosos els drets de les persones que pertanyen a les minories; en unes societats amb valors comuns on preval el pluralisme, la no discriminació, la tolerància, la justícia, la solidaritat i la igualtat entre dones i homes.
  Els projectes finançats en aquesta àrea tractaran sobre la protecció, la promoció i la sensibilització sobre els drets, proporcionant suport financer a les organitzacions de la societat civil actives a nivell local, regional i transnacional, reforçant així la protecció i la promoció dels valors de la Unió i el respecte a l’estat de dret i la construcció d’una Unió més democràtica, al diàleg democràtic, a la transparència i al bon govern.
 • Igualtat, drets i igualtat de gènere
  La promoció dels drets, la no-discriminació, la igualtat, inclosa la igualtat de gènere; i l’avanç en la transversalització de la perspectiva de gènere i la no-discriminació.
  Els projectes finançats en aquesta àrea tractaran sobre:
  – prevenir i combatre les desigualtats i la discriminació per raó de sexe, origen racial o ètnic, religió o creença, discapacitat, edat o orientació sexual i respectant el principi de no discriminació per motius previstos a l’art. 21 de la Carta de la UE;
  – promoure el gaudi ple de drets de les dones, la igualtat de gènere, inclosa la conciliació laboral i familiar, l’apoderament de les dones i la transversalitat de gènere;
  – combatre totes les formes de discriminació, racisme, xenofòbia, afrofòbia, antisemitisme, antigipsisme, odi antimusulmà, i altres formes d’intolerància; així com l’homofòbia i altres formes d’intolerància basades en la identitat de gènere, a la vida real i en línia.
  – protegir i promoure els drets dels infants, sensibilitzar entorn als drets dels infants en els processos judicials, fomentar la capacitat dels sistemes de protecció de la infància;
  – protegir i promoure els drets de les persones amb discapacitat, per a la seva plena inclusió i participació en la societat.
  – abordar els reptes relacionats amb la protecció de dades personals i la reforma de la protecció de dades, i donar suport al diàleg amb les parts interessades en aquesta àrea.
  – donar suport als esforços per permetre a les persones exercir els seus drets com a ciutadans de la UE i fer complir els drets de lliure circulació, així com combatre’n l’abús.
 • Compromís i participació dels ciutadans

La promoció del compromís i la participació dels ciutadans en la vida democràtica de la Unió, els intercanvis entre ciutadans de diferents estats membres, i la sensibilització sobre la història europea comuna.

Els projectes en aquesta traçaran sobre:

 • recordar, investigar i educar sobre la definició dels esdeveniments de la història recent europea, incloses les causes i les conseqüències dels règims autoritaris i totalitaris, i sensibilitzant els ciutadans europeus sobre la seva història, cultura, patrimoni cultural i valors comuns, millorant així la seva comprensió de Unió, els seus orígens, finalitat i diversitat;
 • promoure la participació i la contribució dels ciutadans i les associacions representatives a la vida democràtica i cívica de la Unió, donant a conèixer i intercanviant públicament les seves opinions en tots els àmbits d’acció de la Unió;

promoure intercanvis entre ciutadans de diferents països, en particular mitjançant agermanaments de ciutats i xarxes de ciutats, per proporcionar-los experiència pràctica de la riquesa i diversitat del patrimoni comú de la Unió, i prendre consciència del seu rol com la base per a un futur comú.

• Dafne
La lluita contra la violència, inclosa la violència masclista.
Els projectes en aquesta àrea tractaran sobre:
– prevenir i combatre a tots els nivells totes les formes de violència masclista contra les dones i les nenes, i la violència domèstica, i promovent les normes establertes en el Conveni d’Istanbul del Consell d’Europa sobre prevenció i lluita contra la violència contra les dones i la violència domèstica.
– prevenir i combatre totes les formes de violència contra nens, joves, i contra altres col·lectius en risc, com ara les persones LGBTIQ i les persones amb discapacitat;
– donar suport i protegir totes les víctimes directes i indirectes d’aquesta violència, com ara la violència domèstica exercida dins de la família, o la violència en relacions íntimes, inclosos els nens orfes de delictes domèstics; donar suport i garantir el mateix nivell de protecció a les víctimes de violència per raons de gènere a tota la Unió.

Pressupost total

1,6 mil milions d’euros.

Enllaços al reglament / altres