Mecanisme connectar Europa

Mecanisme Connectar Europa
Programa: Mecanisme Connectar Europa
Informació general: El Mecanisme Connectar Europa (MCE) és un instrument de finançament per promoure el creixement, l’ocupació i competitivitat mitjançant la inversió en infraestructures a nivell europeu. Dóna suport al desenvolupament de xarxes transeuropees d’altes prestacions, sostenibles en els àmbits del transport, l’energia i els serveis digitals.

El MCE beneficia a les persones de tots els estats membres, facilitant la mobilitat sostenible, la seguretat energètica i la interacció transfronterera entre administracions, empreses i ciutadania

Entitat convocant: Agència Executiva per la Innovació i les Xarxes
Base Jurídica: Reglament (UE) núm. 1316/2013 del Parlament Europeu i el Consell d’11 de desembre de 2013 pel qual es crea el Mecanisme Connectar Europa.

Reglament (UE) núm. 1953/2017 del Parlament Europeu i del Consell de 25 d’octubre de 2017 pel qual es modifica el Reglament 1316/2013 en relació a la promoció de la connectivitat a Internet en comunitats locals.

Objecte: El Mecanisme Connectar Europa permet la preparació i execució de projectes en els sectors del transport, les telecomunicacions i l’energia amb els objectius següents:

 • Contribuir a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador, en línia amb l’Estratègia Europa 2020.
 • Permetre a la Unió assolir els seus objectius en matèria de desenvolupament sostenible i descarbonització.
Accions: En el sector del transport el MCE dona suport a actuacions com:

 • Eliminar colls d’ampolla, millorar la interoperabilitat del transport, realitzar connexions on no existeixin i, en particular, millorar els trams transfronterers.
 • Garantir sistemes de transport sostenibles i eficients a llarg termini.
 • Optimitzar la integració i la interconnexió dels modus de transport i reforçar la interoperabilitat dels serveis de transport, garantint al mateix temps l’accessibilitat de les infraestructures de transport.

En el sector de l’energia, el MCE dona suport a actuacions com:

 • Augmentar la competitivitat fomentant una major integració del mercat interior de l’energia i la interoperabilitat transfronterera de les xarxes elèctriques i de gas.
 • Augmentar la seguretat de l’abastiment energètic de la Unió.
 • Contribuir al desenvolupament sostenible i a la protecció del medi ambient.

En el sector de les telecomunicacions el MCE dona suport a actuacions que persegueixin els objectius per a les xarxes transeuropees en el sector de les infraestructures de telecomunicacions.

Termini: 2014-2020 Periodicitat: Convocatòries plurianuals
Convocatòries:
 • WiFi4EUWiFi gratuït per als europeus [Pressupost 120.000.000 euros] [A partir del  15/05/2018 a les 13:00 hora central europea] Convocatòria que té per objectiu facilitar connexió wifi gratuïta mitjançant la instal·lació de punts d’accés en equipaments públics municipals, biblioteques, centres de salut, etc. Els ajuntaments es poden inscriure prèviament per poder sol·licitar l’ajut a partir de la convocatòria. S’atendran les sol·licituds per estricte ordre de petició en el moment que s’obri la convocatòria.
Procediment i documentació de sol·licitud: Per a més informació podeu consultar la pàgina web del Mecanisme Connectar Europa aquí
Pressupost: El pressupost total del MCE pel període 2014-2020 és de 30.400 milions d’euros
Projectes anteriors: Informació Web d’Informació: Informació
Cerca de Socis: Informació
Contacte del programa: Adreça postal
Innovation and Networks Executive Agency (INEA)         
European Commission
W910
B-1049 Brussels, BelgiumOficines
Innovation and Networks Executive Agency (INEA)
Chaussée de Wavre 910
B-1040 Brussels, BelgiumTel. +32 (0)2 299 5252
Contacte Diputació de Barcelona: Oficina d’Europa i Estratègia Internacional
Direcció de Relacions Internacionals
C/Londres, 55 1ª Planta 08036 Barcelona
Telèfon: +34 93 402 20 77 o.europa.eint@diba.cat
 diba
 diba

0

Salut, canvi demogràfic i benestar

Horizon 2020 – Repte Social 1. Salut, canvi demogràfic i benestar
Programa: Horizon 2020
Informació general: La Unió Europea concentra gran part de les seves activitats d’investigació i innovació en el Programa Marc. En el període 2014-2020 i per mitjà de la implementació de tres pilars contribueixen a abordar els principals reptes socials, a promoure el lideratge industrial a Europea i a reforçar l’excel·lència de la seva base científica. Per als ens locals els reptes socials constitueixen el pilar més interessant del programa horizon 2020. Aquests reptes socials aborden les diferents temàtiques:

 1. Salut, canvi demogràfic i benestar.
 2. Seguretat alimentària, agricultura i silvicultura sostenibles, investigació sobre l’aigua marina, i terrestre, i bioeconomia.
 3. Energia segura, neta i eficient.
 4. Transport intel·ligent ecològic i integrat.
 5. Acció pel clima, medi ambient, l’eficiència dels recursos i matèries primeres.
 6. Europa en un mon canviant: societats inclusives, innovadores i reflexives.
 7. Societats segures: protegir la llibertat i la seguretat d’Europa i els seus ciutadans.
Entitat convocant: Comissió Europea:

 • Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME)
Base Jurídica: Decisió 743/2013/CE per la qual s’estableix la implementació específica del programa Horizon 2020 – Programa Marc de Recerca i Innovació (2014-2020) [DOUE L 347/965 20.12.2013]
Objecte: Els objectius específics d’aquest repte social són la salut al llarg de la vida i el benestar de tots, uns sistemes sanitaris i assistencials d’alta qualitat i econòmicament sostenibles, i oportunitats per a generar nous llocs de treball i creixement, efectuant així una important contribució a l’estratègia Europa 2020.
Accions: Les àrees contemplades en aquest repte són les següents:

1.1. Comprendre la salut, el benestar i les malalties

 • Comprendre els factors determinants de la salut, millorar la promoció de la salut i la prevenció de les malalties
 • Comprensió de les malalties
 • Millora de la vigilància i la preparació

1.2. Prevenir les malalties

 • Desenvolupar programes de prevenció i detecció eficaços i millorar de l’avaluació de la propensió a les malalties
 • Millora del diagnòstic i del pronòstic
 • Desenvolupament de millores de vacunes preventives i terapèutiques

1.3. Tractament i gestió de les malalties

 • Tractament de les malalties amb inclusió de la medicina regenerativa
 • Transferència de coneixement a la pràctica clínica i accions d’innovació modulables

1.4. Envelliment actiu i autogestió de la salut

 • Envelliment actiu, vida autònoma i assistida
 • Sensibilització i capacitació de les persones per a l’autogestió de la salut

1.5. Mètodes i dades

 • Millora de la informació sanitària i millor utilització de les dades sanitàries
 • Millora d’eines i mètodes científics al servei de la formulació de polítiques i les necessitats normatives.
 • Ús de la medicina in silico per a la millor predicció i gestió de les malalties.

1.6. Prestacions d’atenció sanitària i assistència integrada

 • Promoció de la assistència integrada
 • Optimització de l’eficiència i l’eficàcia de la prestació d’assistència sanitària i reducció de les desigualtats a través de la pressa de decisions basades en les dades i la divulgació de les millors pràctiques i de tecnologies i plantejaments innovadors
Termini: 2014-2020 Periodicitat: Convocatòries plurianuals
Convocatòries:
 • SC1-PM-13-2016Desplegament i l’increment de solucions TIC per a l’envelliment actiu i saludable [pressupost 10.500.000 euros] [Tancada el 16/02/2016, 17:00h horari Brussel·les] Convocatòria adreçada a actuacions en el marc de l’Estratègia Europea per a l’increment de la cooperació en la innovació sobre envelliment actiu i saludable, i per a l’impuls de l’economia adreçada a persones sènior.
 • SC1-PM-12-2016Innovació en e-Salut per a l’empoderament dels pacients [pressupost 18.000.000 euros] [Tancada el 16/02/2016, 17:00h horari Brussel·les] Convocatòria adreçada a finançar actuacions que permetin la transició a nous serveis o a millorar la integració dels serveis existents a través de tecnologies basades en les TIC.
 • PHC 4-2015 – Promoció de la salut i prevenció de malalties: millora de la cooperació intersectorial per a intervencions basades en la salut i el medi ambient [propostes adequades entre 4.000.000 i 6.000.000 euros] [Tancada el 14/10/2014, 17:00h horari Brussel·les] Es busquen millors intervencions de promoció de la salut i prevenció de malalties que poden fer una contribució significativa a la millora de la salut i amb això la sostenibilitat dels sistemes de salut i de cura.
 • PHC 20-2014 – Avançant en l’envelliment actiu i saludable amb les TIC: solucions TIC per a la vida independent de les persones amb discapacitats [propostes adequades entre 2.000.000 i 3.000.000 euros] [Tancada el 15-04-2014, 17:00h horari Brussel·les] El repte consisteix a implementar projectes pilot innovadors en base a les TIC i promoguts pels usuaris per al suport de la vida independent de les persones amb deterioraments cognitius. Es vol traduir els resultats d’aquests projectes en pràctiques extrapolables a tot Europa.
 • PHC 26-2014 – Autogestió de la salut i la malaltia: participació ciutadana i salut mòbil [propostes adequades entre 3.000.000 i 5.000.000 euros] [Tancada el 15-04-2014, 17:00h horari Brussel·les] Capacitar els ciutadans per gestionar la seva pròpia salut i la malaltia. Es traduirà en més sistemes sanitaris rendibles mitjançant la millora de la utilització de l’assistència sanitària, el que permet la gestió de les malalties cròniques de les institucions externes, millorar els resultats de salut i encoratgar als ciutadans sans a que ho segueixin sent.
 • HCO 15-2014 – Pla d’acció de mobilització i aprenentatge mutu [propostes adequades a partir 1.000.000 euros][Tancada el 15-04-2014, 17:00h horari Brussel·les] Pretén assegurar-se que la investigació i la innovació en aquest repte social no només és excel·lent, sinó també pertinent i que respon a les necessitats de tots, sobretot per garantir l’acceptació dels resultats
Procediment i documentació de sol·licitud: Per a més informació sobre el programa consultar “Guia del participant Horizon 2020
Per a una visió ràpida del programa consultar “Guia ràpida del participant Horizon 2020
Pla de treball 2014-2015 del Repte Social 1: Salut, canvi demogràfic i benestar
Manual Online Horizon2020
Pressupost: El pressupost total del programa Horizon 2020 pel període 2014-2020 ascendeix a aproximadament 80.000 milions d’euros. El pressupost dels diferents reptes socials del programa Horizon 2020 pel període 2014-2020 és el següent:

 1. Salut, canvi demogràfic i benestar: 7.471,8 milions d’euros
 2. Seguretat alimentària, agricultura i silvicultura sostenibles, investigació sobre l’aigua marina, i terrestre, i bioeconomia: 3.851,4 milions d’euros
 3. Energia segura, neta i eficient: 5.931,2 milions d’euros
 4. Transport intel·ligent ecològic i integrat: 6.339,4 milions d’euros
 5. Acció pel clima, medi ambient, l’eficiència dels recursos i matèries primeres: 3.081,1 milions d’euros
 6. Europa en un mon canviant: societats inclusives, innovadores i reflexives: 1.309,5 milions d’euros
 7. Societats segures: protegir la llibertat i la seguretat d’Europa i els seus ciutadans: 1.694,6 milions d’euros.

El pressupost disponible per les convocatòries que tenen un interés local en el període 2014-2015 és el següent:

Línia PHC – Personalització de la salut i l’atenció

 • 2014: 185 milions d’euros
 • 2015: 330 milions d’euros

Línia HCO – Coordinació d’ativitats en l’àmbit de la salut

 • 2014: 40 milions d’euros
Projectes anteriors: Informació Web d’Informació: Informació
Portal del participant
esHorizonte2020
Cerca de Socis: Informació
Contacte del programa: Comissió Europea: Direcció General de Salut i Consumidors
Karl SCERRI
BERL 11/144
Telf.: +32 (0)2 29 54230
Email: karl.scerri@ec.europa.euçPunts de contacte nacional del Repte Social 1: Salut, canvi demogràfic i benestar
Carolina Carrasco
Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI)
Telf. +34 91 581 55 62
C/ Cid, 4 28001 Madrid
Email: carolina.carrasco@cdti.esJuan Riese
Institut de Salut Carles III
Telf. +34 91 822 21 81
C/ Sinesio Delgado, 6 28029 Madrid
Email: jriese@isciii.es
Contacte Diputació de Barcelona: Oficina d’Europa i Estratègia Internacional
Direcció de Relacions Internacionals
C/Londres, 55 1ª Planta 08036 Barcelona
Telèfon: +34 93 402 20 77 o.europa.eint@diba.cat
 diba
0

Programa de salut

Programa de salut
Programa: Programa de salut
Informació general: El tercer programa de salut de la UE és el principal instrument que la Comissió Europea utilitza per aplicar la seva estratègia sanitària. La UE és requerida pel seu tractat fundacional a assegurar que la salut humana està protegida com a part de totes les seves polítiques, i a treballar amb els països de la formen per tal de millorar la salut pública, prevenir les malalties humanes i eliminar les fonts de perill per a la salut física i mental. Així doncs, aquest programa dóna continuïtat als dos anteriors que es van implementar en el període 2003-2008 i 2009-2013, i obrirà tot un seguit de convocatòries orientades a desenvolupar aquesta estratègia comuna que permeti reduir desigualtats i millorar la qualitat de la sanitat que reben els ciutadans arreu d’Europa.
Entitat convocant: Comissió Europea: Consumers, Health and Food Executive Agency (CHAFEA)
Base Jurídica: Reglament (UE) núm. 254/2014 del Parlament Europeu i del Consell de 26 de febrer de 2014 sobre el Programa Plurianual de Salut pel període 2014/2020 i pel qual es deroga la decisió núm. 1926/2006/CE [DOUE L 84/42 20.3.2014]
Objecte: El programa es construeix en base als dos anteriors programes de salut 2003-2007 i 2007-2013 amb l’objectiu de complementar les polítiques de salut dels estats membres de la UE i proporcionar-los un valor afegit per a la millora de la salut de la ciutadania, per a la reducció de les desigualtats sanitàries a través de la promoció de la salut, per a fomentar la innovació sanitària, augmentar la sostenibilitat dels sistemes sanitaris i protegir la ciutadania de la Unió de les amenaces transfrontereres vinculades amb la salut.
Accions: Aquest programa es desenvolupa en base a quatre línies d’actuació:

 1. Promoure la salut, prevenir les malalties i fomentar entorns que proporcionin estils de vida saludables.
 2. Protegir als ciutadans de la Unió de les amenaces transfrontereres graus per a la salut.
 3. Contribuir a uns sistemes sanitaris innovadors, eficients i sostenibles.
 4. Facilitar l’accés als ciutadans de la Unió a una assistència sanitària millor i més segura.
Termini: 2014-2020 Periodicitat: Convocatòries plurianuals
Convocatòries:
 • HP-PJ-2015Convocatòria de propostes per a la qual s’atorgarà una contribució financera per aquelles accions concretes en forma de subvencions a projectes [Pressupost disponible 9.000.000 euros] [Tancada el 15/09/2015, 17:00h horari Brussel·les] S’accepta la presentació de projectes que tinguin un plantejament de gestió respecte a una organització dels recursos. Es tracta d’una iniciativa de col·laboració entre diferents organitzacions de diferents Estats membres de la UE, que conjuren esforços per tal d’executar diverses tasques amb un objectiu comú durant un període de temps definit. Tots els projectes han de generar un alt valor afegit a escala de la UE, comptar amb la participació d’un mínim de tres socis de diferents països, ser innovadors, durar només de tres anys i basar-se en el camp de la salut.
 • FPA-01-2014Contribució financera pel funcionament dels òrgans no governamentals [Pressupost disponible 4.650.000 euros] [Tancada el 25/09/2014, 17:00h horari Brussel·les] La convocatòria busca subvencionar investigacions en el camp de les malalties cròniques, el càncer, el VIH/SIDA, les malalties rares i la prevenció del tabaquisme.
 • PJ-01-2014Innovació per prevenir i gestionar malalties cròniques [Pressupost disponible 2.500.000 euros] [Tancada el 25/09/2014, 17:00h horari Brussel·les] Es busca posar més èmfasi en els nous enfocaments de la prevenció de les principals malalties cròniques, incloent la vinculació de la prevenció de les intervencions de salut, amb èmfasi en els grups de major risc
 • PJ-02-2014Diagnostic precoç i la projecció de malalties cròniques [Pressupost disponible 1.500.000 euros] [Tancada el 25/09/2014, 17:00h horari Brussel·les]
  L’objectiu, en aquest cas, és explorar el potencial de diagnòstic precoç en vista del control i un tractament més eficaç de les malalties cròniques, prevenint l’aparició de malalties.
 • PJ-03-2014Reintegració professional de persones amb malalties cròniques [Pressupost disponible 1.000.000 euros] [Tancada el 25/09/2014, 17:00h horari Brussel·les] L’objectiu d’aquesta convocatòria és identificar estratègies innovadores per adaptar el lloc de treball a les necessitats de les persones amb malalties cròniques i per millorar la seva inserció o reinserció en el món laboral
 • PJ-04-2014L’Adhesió, la fragilitat, l’atenció integrada i les condicions multi-cròniques [Pressupost disponible 3.000.000 euros] [Tancada el 25/09/2014, 17:00h horari Brussel·les] La convocatòria busca facilitar l’intercanvi de millors pràctiques entre els estats membres, per donar suport a les xarxes d’intercanvi de coneixements, per desenvolupar el potencial de la innovació en salut i de referència per tal de garantir una presa de decisions a nivell europeu.
 • PJ-06-2014Monitorització de salut i sistema de comunicació [Pressupost disponible 3.500.000 euros] [Tancada el 25/09/2014, 17:00h horari Brussel·les] L’objectiu d’aquesta convocatòria és preparar la transició cap a un sistema sostenible i integrat d’informació sanitària de la UE, tant per a investigació com en salut pública.
 • PJ-07-2014Programa sanitari associat a infeccions de llarg termini [Pressupost disponible 2.000.000 euros] [Tancada el 25/09/2014, 17:00h horari Brussel·les] Es persegueix millorar la prevenció i el control d’infeccions a les llars d’avis i centres d’atenció a llarg termini a la UE, amb l’objectiu de prevenir i contenir la propagació de la resistència als antibiòtics a llarg termini.
Procediment i documentació de sol·licitud: Guia per participants en el tercer programa de salut (2014-2020)
Programa de treball en matèria de salut pel 2014
Portal dels participants on es pot trobar tota la informació vinculada a com funcionen les convocatòries
Pressupost: El pressupost total pel programa de salut pel període 2014/2020 és de 449 milions euros.
Projectes anteriors: Informació Web d’Informació: Informació
Portal dels participants
Cerca de Socis: Informació
Contacte del programa: Comissió Europea: Direcció General de Salut i Consumidors
Marilena ZAMMIT
4 Rue Breydel o 101 Rue Froissart
1040 Brussel·les – Bèlgica
Telf. +32 2 299 11 11
E-mail: Marilena.ZAMMIT@ec.europa.eu
CHAFEA – Consumers, Health and Food Executive Agency
Jacques REMACLE
Cap de la unitat de Salut
Telf. +352-4301-37237
Dades de contacte de l’oficina:
E-mail: eahc@ec.europa.eu
Phone: +352-4301-32015
Fax: +352-4301-30359
Punt de contacte nacional
María José GONZÁLEZ SUSO
Directora de Programes
Recerca de programes internacionals
Institut de Salut Carles III
C/ Monforte de Lemos 5
ES-28029 Madrid
Telf. +34 91 822 21 99
Fax. +34 91 387 78 30
E-mail: mgsuso@isciii.es
Contacte Diputació de Barcelona: Oficina d’Europa i Estratègia Internacional
Direcció de Relacions Internacionals
C/Londres, 55 1ª Planta 08036 Barcelona
Telèfon: +34 93 402 20 77 o.europa.eint@diba.cat
 diba
0

Programa de consumidors

Programa de consumidors
Programa: Programa de consumidors
Informació general: El programa de consumidors de la Comissió Europea pretén assegurar que els ciutadans europeus puguin gaudir plenament dels seus drets com a consumidors, a més de recolzar el creixement d’iniciatives innovadores enfocades al consum per tal de complir amb els objectius que estableix l’estratègia “Europa 2020” que vol promoure de forma activa el mercat comú europeu. Aquest programa està desenvolupat per l’agència “CHAFEA” és a dir, l’Agència Executiva per als consumidors, la salut i els aliments, que s’emmarca dins de la Direcció General de Salut i Consum de la Unió Europea.
Entitat convocant: Comissió Europea: Consumers, Health and Food Executive Agency (CHAFEA)
Base Jurídica: Reglament (UE) núm. 254/2014 del Parlament Europeu i del Consell de 26 de febrer de 2014 sobre el Programa Plurianual de Consumidors pel període 2014/2020 i pel qual es deroga la decisió núm. 1926/2006/CE [DOUE L 84/42 20.3.2014]
Objecte:

Es busca aconseguir un mercat únic de productes segurs per al benefici dels ciutadans. Un mercat únic on els ciutadans estiguin ben representats per les organitzacions de consumidors professionals, un mercat en què els ciutadans coneguin i exerceixin els seus drets com a consumidors, contribuint així al creixement dels mercats competitius.

Els ciutadans han de gaudir d’accés als mecanismes de reparació en cas de problemes, sense necessitat de recórrer als procediments judicials que són llargs i costosos per a ells, i han de veure en els governs una col·laboració concreta i eficaç entre les organismes nacionals de suport a l’aplicació dels drets dels consumidors, donant suport a aquest amb els seus consells i ajudes.

Accions: El programa de consumidors s’articula al voltant de les següents accions:

 1. Accions conjuntes entre les autoritats nacionals responsables del reforçament de les lleis per a la protecció dels consumidors.
 2. Accions específiques de vigilància conjunta.
 3. Accions per a l’intercanvi de responsables públics en l’àrea de la cooperació per a la protecció dels consumidors.
 4. Accions per a l’intercanvi de responsables públics en l’àrea de la seguretat dels productes de consum.
 5. Accions per a la xarxa de centres de consum europeus.
Termini: 2014-2020 Periodicitat: Convocatòries plurianuals
Convocatòries:
 • GPSD-01-2014Acció conjunta per a consolidar i millorar la seguretat dels productes a través d’una seguretat efectiva al llarg de la Unió [Pressupost disponible 2.000.000 euros] [Tancada el 07/10/2014, 17:00h horari Brussel·les] Aquesta convocatòria pretén incentivar accions conjuntes per a millorar la seguretat dels productes no alimentaris que arriben a la Unió Europea a través de; controls de qualitat, operacions de vigilància del mercat, promovent intercanvis d’experiències i sessions de treball i conferències.
Procediment i documentació de sol·licitud: Guia per participants en el programa de consum
Programa de treball pel 2014 en matèria de consum
Portal dels participants on es pot trobar tota la informació vinculada a com funcionen les convocatòries
Pressupost: El pressupost total pel programa de salut pel període 2014/2020 és de 188,8 milions euros.
Projectes anteriors: Informació Web d’Informació: Informació
Vídeo del programa
Cerca de Socis: Informació
Contacte del programa: Comissió Europea: Direcció General de Salut i Consumidors
Nicolas LE PAIGE
4 Rue Breydel o 101 Rue Froissart
1040 Brussel·les – Bèlgica
Telf. +32 (0)2 29 60210
E-mail: Nicolas.LEPAIGE@ec.europa.eu

CHAFEA – Consumers, Health and Food Executive Agency
Salvatore MAGAZZU
Cap de la unitat de Consumidors i seguretat alimentària
Telf. +352-4301-34096
Dades de contacte de l’oficina:
E-mail: eahc@ec.europa.eu
Phone: +352-4301-32015
Fax: +352-4301-30359

Contacte Diputació de Barcelona: Oficina d’Europa i Estratègia Internacional
Direcció de Relacions Internacionals
C/Londres, 55 1ª Planta 08036 Barcelona
Telèfon: +34 93 402 20 77 o.europa.eint@diba.cat
 diba
0