Pressupost
Data límit

22.098.095,29 euros (finançament fins el 90%).

Fins el 15 de novembre  de 2021.

Nom de la convocatòria

Convocatòria per a la concessió de subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de residus municipals. BDNS577048.

Font del finançament Next Generation EU – REACT EU.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables

L’objectiu de la convocatòria és el foment de projectes de recollida selectiva eficients de les diferents fraccions dels residus municipals, des d’una perspectiva de l’economia circular, per contribuir a assolir una gestió més sostenible i un estalvi de recursos naturals i alhora donar compliment als objectius establerts a la normativa vigent.

Criteris d’elegibilitat i partenariat

S’hi poden presentar ens locals que fomentin la recollida selectiva i/o l’autocompostatge; i comerços, serveis i indústries productores de residus comercials i assimilables a municipals.

Més informació

Text de la convocatòria.

Text de les bases reguladores.

Contacte

Agència Catalana de Residus.

Pàgina de contacte.

 

 

Comparteix