Pressupost
Data límit
7.500.000,00 euros
Dos mesos des de la publicació de la convocatòria al DOGC.
Nom de la convocatòria Convocatòria anticipada per a l’any 2022 de subvencions als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i les espècies, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operacions 04.04.01 i 07.01.01). BDNS577503.
Programa de finançament Fons europeu agrícola de desenvolupament rural – FEADER.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables La convocatòria té com a objectiu el finançament de les operacions 04.04.01 i 07.01.01 del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 destinats als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies.

Poden ser objecte de les subvencions regulades en aquestes bases les actuacions per a la restauració, conservació i millora dels espais naturals de Catalunya, els hàbitats i espècies, l’ordenació dels usos públics i les infraestructures vinculades a aquests usos i la divulgació del coneixement i la sensibilització en relació amb la seva gestió i conservació.

Criteris d’elegibilitat i partenariat S’hi poden presentar ens locals, les persones físiques, les persones jurídiques sense ànim de lucre (associacions i fundacions) i les persones jurídiques amb ànim de lucre. També poden ser persones beneficiàries els consorcis de gestió d’espais naturals protegits que formin part dels ens del sector públic de la Generalitat de Catalunya.
Més informació Text de la convocatòria.

Bases reguladores.

Modificació de les bases reguladores.

Contacte Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

Pàgina de contacte.

Comparteix