La Guia d’Ajuts de la Unió Europea (GAUE) és un servei de l’Oficina d’Europa i Estratègia Internacional de la Diputació de Barcelona que recull informació sobre els principals fons de finançament europeu. El portal de la GAUE ofereix informació actualitzada sobre totes les convocatòries dels programes europeus que són d’especial interès per l’àmbit local, i en descriu els seus objectius, les línies d’acció, l’autoritat de gestió i els enllaços destacats de cadascuna.

El seu cercador avançat facilita l’accés a la informació a través de filtres segons el programa de finançament, per paraula clau, temàtiques d’interès local, i/o convocatòries obertes o tancades. Alhora, aquest servei facilita el seguiment de convocatòries mitjançant RSS.

La GAUE també posa a disposició de la persona usuària el calendari de les jornades informatives sobre els ajuts europeus i facilita l’accés a publicacions d’interès sobre aquests ajuts.

Protecció de dades
La Diputació de Barcelona és la responsable del tractament de les dades facilitades, per a gestionar i donar resposta a aquesta consulta, d’acord amb finalitats d’interès públic. Per a qualsevol consulta o queixa relacionades amb el tractament de les seves dades personals, la Diputació de Barcelona posa a la seva disposició la bústia delegatprotecdades@diba.cat des d’on la Delegada de Protecció de Dades l’atendrà. Encara que creiem que per aquesta via li haurem pogut resoldre qualsevol matèria relacionada amb la seva privacitat, si ho estima oportú pot presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a través del seu web: http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/ Les dades facilitades, un cop finalitzat el motiu que n’ha originat la recollida, seran conservades seguint les instruccions de gestió documental i arxiu de la Diputació de Barcelona. Així mateix, s’informa que no es farà cap cessió o transferència de les seves dades sense el seu consentiment o una previsió legal, i que pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació o oposició al tractament de les seves dades, en els termes inclosos a la legislació vigent, a través de la Seu electrònica: https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades o presencialment/per correu a les oficines del Registre: https://www.diba.cat/web/registre/.