Salut, canvi demogràfic i benestar

Horizon 2020 – Repte Social 1. Salut, canvi demogràfic i benestar
Programa: Horizon 2020
Informació general: La Unió Europea concentra gran part de les seves activitats d’investigació i innovació en el Programa Marc. En el període 2014-2020 i per mitjà de la implementació de tres pilars contribueixen a abordar els principals reptes socials, a promoure el lideratge industrial a Europea i a reforçar l’excel·lència de la seva base científica. Per als ens locals els reptes socials constitueixen el pilar més interessant del programa horizon 2020. Aquests reptes socials aborden les diferents temàtiques:

 1. Salut, canvi demogràfic i benestar.
 2. Seguretat alimentària, agricultura i silvicultura sostenibles, investigació sobre l’aigua marina, i terrestre, i bioeconomia.
 3. Energia segura, neta i eficient.
 4. Transport intel·ligent ecològic i integrat.
 5. Acció pel clima, medi ambient, l’eficiència dels recursos i matèries primeres.
 6. Europa en un mon canviant: societats inclusives, innovadores i reflexives.
 7. Societats segures: protegir la llibertat i la seguretat d’Europa i els seus ciutadans.
Entitat convocant: Comissió Europea:

 • Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME)
Base Jurídica: Decisió 743/2013/CE per la qual s’estableix la implementació específica del programa Horizon 2020 – Programa Marc de Recerca i Innovació (2014-2020) [DOUE L 347/965 20.12.2013]
Objecte: Els objectius específics d’aquest repte social són la salut al llarg de la vida i el benestar de tots, uns sistemes sanitaris i assistencials d’alta qualitat i econòmicament sostenibles, i oportunitats per a generar nous llocs de treball i creixement, efectuant així una important contribució a l’estratègia Europa 2020.
Accions: Les àrees contemplades en aquest repte són les següents:

1.1. Comprendre la salut, el benestar i les malalties

 • Comprendre els factors determinants de la salut, millorar la promoció de la salut i la prevenció de les malalties
 • Comprensió de les malalties
 • Millora de la vigilància i la preparació

1.2. Prevenir les malalties

 • Desenvolupar programes de prevenció i detecció eficaços i millorar de l’avaluació de la propensió a les malalties
 • Millora del diagnòstic i del pronòstic
 • Desenvolupament de millores de vacunes preventives i terapèutiques

1.3. Tractament i gestió de les malalties

 • Tractament de les malalties amb inclusió de la medicina regenerativa
 • Transferència de coneixement a la pràctica clínica i accions d’innovació modulables

1.4. Envelliment actiu i autogestió de la salut

 • Envelliment actiu, vida autònoma i assistida
 • Sensibilització i capacitació de les persones per a l’autogestió de la salut

1.5. Mètodes i dades

 • Millora de la informació sanitària i millor utilització de les dades sanitàries
 • Millora d’eines i mètodes científics al servei de la formulació de polítiques i les necessitats normatives.
 • Ús de la medicina in silico per a la millor predicció i gestió de les malalties.

1.6. Prestacions d’atenció sanitària i assistència integrada

 • Promoció de la assistència integrada
 • Optimització de l’eficiència i l’eficàcia de la prestació d’assistència sanitària i reducció de les desigualtats a través de la pressa de decisions basades en les dades i la divulgació de les millors pràctiques i de tecnologies i plantejaments innovadors
Termini: 2014-2020 Periodicitat: Convocatòries plurianuals
Convocatòries:
 • SC1-PM-13-2016Desplegament i l’increment de solucions TIC per a l’envelliment actiu i saludable [pressupost 10.500.000 euros] [Tancada el 16/02/2016, 17:00h horari Brussel·les] Convocatòria adreçada a actuacions en el marc de l’Estratègia Europea per a l’increment de la cooperació en la innovació sobre envelliment actiu i saludable, i per a l’impuls de l’economia adreçada a persones sènior.
 • SC1-PM-12-2016Innovació en e-Salut per a l’empoderament dels pacients [pressupost 18.000.000 euros] [Tancada el 16/02/2016, 17:00h horari Brussel·les] Convocatòria adreçada a finançar actuacions que permetin la transició a nous serveis o a millorar la integració dels serveis existents a través de tecnologies basades en les TIC.
 • PHC 4-2015 – Promoció de la salut i prevenció de malalties: millora de la cooperació intersectorial per a intervencions basades en la salut i el medi ambient [propostes adequades entre 4.000.000 i 6.000.000 euros] [Tancada el 14/10/2014, 17:00h horari Brussel·les] Es busquen millors intervencions de promoció de la salut i prevenció de malalties que poden fer una contribució significativa a la millora de la salut i amb això la sostenibilitat dels sistemes de salut i de cura.
 • PHC 20-2014 – Avançant en l’envelliment actiu i saludable amb les TIC: solucions TIC per a la vida independent de les persones amb discapacitats [propostes adequades entre 2.000.000 i 3.000.000 euros] [Tancada el 15-04-2014, 17:00h horari Brussel·les] El repte consisteix a implementar projectes pilot innovadors en base a les TIC i promoguts pels usuaris per al suport de la vida independent de les persones amb deterioraments cognitius. Es vol traduir els resultats d’aquests projectes en pràctiques extrapolables a tot Europa.
 • PHC 26-2014 – Autogestió de la salut i la malaltia: participació ciutadana i salut mòbil [propostes adequades entre 3.000.000 i 5.000.000 euros] [Tancada el 15-04-2014, 17:00h horari Brussel·les] Capacitar els ciutadans per gestionar la seva pròpia salut i la malaltia. Es traduirà en més sistemes sanitaris rendibles mitjançant la millora de la utilització de l’assistència sanitària, el que permet la gestió de les malalties cròniques de les institucions externes, millorar els resultats de salut i encoratgar als ciutadans sans a que ho segueixin sent.
 • HCO 15-2014 – Pla d’acció de mobilització i aprenentatge mutu [propostes adequades a partir 1.000.000 euros][Tancada el 15-04-2014, 17:00h horari Brussel·les] Pretén assegurar-se que la investigació i la innovació en aquest repte social no només és excel·lent, sinó també pertinent i que respon a les necessitats de tots, sobretot per garantir l’acceptació dels resultats
Procediment i documentació de sol·licitud: Per a més informació sobre el programa consultar “Guia del participant Horizon 2020
Per a una visió ràpida del programa consultar “Guia ràpida del participant Horizon 2020
Pla de treball 2014-2015 del Repte Social 1: Salut, canvi demogràfic i benestar
Manual Online Horizon2020
Pressupost: El pressupost total del programa Horizon 2020 pel període 2014-2020 ascendeix a aproximadament 80.000 milions d’euros. El pressupost dels diferents reptes socials del programa Horizon 2020 pel període 2014-2020 és el següent:

 1. Salut, canvi demogràfic i benestar: 7.471,8 milions d’euros
 2. Seguretat alimentària, agricultura i silvicultura sostenibles, investigació sobre l’aigua marina, i terrestre, i bioeconomia: 3.851,4 milions d’euros
 3. Energia segura, neta i eficient: 5.931,2 milions d’euros
 4. Transport intel·ligent ecològic i integrat: 6.339,4 milions d’euros
 5. Acció pel clima, medi ambient, l’eficiència dels recursos i matèries primeres: 3.081,1 milions d’euros
 6. Europa en un mon canviant: societats inclusives, innovadores i reflexives: 1.309,5 milions d’euros
 7. Societats segures: protegir la llibertat i la seguretat d’Europa i els seus ciutadans: 1.694,6 milions d’euros.

El pressupost disponible per les convocatòries que tenen un interés local en el període 2014-2015 és el següent:

Línia PHC – Personalització de la salut i l’atenció

 • 2014: 185 milions d’euros
 • 2015: 330 milions d’euros

Línia HCO – Coordinació d’ativitats en l’àmbit de la salut

 • 2014: 40 milions d’euros
Projectes anteriors: Informació Web d’Informació: Informació
Portal del participant
esHorizonte2020
Cerca de Socis: Informació
Contacte del programa: Comissió Europea: Direcció General de Salut i Consumidors
Karl SCERRI
BERL 11/144
Telf.: +32 (0)2 29 54230
Email: karl.scerri@ec.europa.euçPunts de contacte nacional del Repte Social 1: Salut, canvi demogràfic i benestar
Carolina Carrasco
Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI)
Telf. +34 91 581 55 62
C/ Cid, 4 28001 Madrid
Email: carolina.carrasco@cdti.esJuan Riese
Institut de Salut Carles III
Telf. +34 91 822 21 81
C/ Sinesio Delgado, 6 28029 Madrid
Email: jriese@isciii.es
Contacte Diputació de Barcelona: Oficina d’Europa i Estratègia Internacional
Direcció de Relacions Internacionals
C/Londres, 55 1ª Planta 08036 Barcelona
Telèfon: +34 93 402 20 77 o.europa.eint@diba.cat
 diba
Print Friendly, PDF & Email
0
  Convocatòries relacionades

Add a Comment


seventeen + 4 =