Pressupost
Data límit
6.120.000,00 euros (finançament fins el 80% del cost salarial total anual, amb un topall màxim de 36.000,00 euros).

Fins el 15 de setembre de 2022.

Nom de la convocatòria RESOLUCIÓ EMT/1793/2022, de 2 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2022 per a la concessió de subvencions destinades a les pròrrogues dels agents d’ocupació i desenvolupament local (SOC-Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local-AODL)
Programa de finançament FSE+ – Fons social europeu +
Objectius de la convocatòria i activitats finançables L’objecte d’aquest Programa és la posada en marxa, en cooperació amb altres actors, de projectes que afavoreixin la dinamització social i econòmica del territori d’actuació, amb la finalitat de crear, mantenir i diversificar l’activitat econòmica territorial generadora d’ocupació, mitjançant la contractació dels agents d’ocupació i desenvolupament local.

La funció dels agents d’ocupació i desenvolupament local és executar un o alguns dels projectes inclosos al Pla d’acció de desenvolupament econòmic local de les entitats sol·licitants, amb l’objectiu de dinamitzar socioeconòmicament el territori d’actuació reforçant el potencial endogen del mateix i propiciant la seva diversificació productiva, en concertació entre agents del territori, per tal de generar activitat

Criteris d’elegibilitat i partenariat Podran ser entitats beneficiàries les entitats locals de Catalunya, els seus organismes autònoms i les entitats amb competències en matèria de desenvolupament local i promoció de l’ocupació, dependents o vinculades a aquelles.
Més informació Pàgina web de la convocatòria.

Text de la convocatòria.

Bases reguladores.

Guia de prescripcions tècniques.

Contacte Servei d’Ocupació de Catalunya.

Pàgina de contacte.

E-correu: programes.pdl.soc@gencat.cat

Comparteix