Pressupost
Data límit
2.428.800,00 euros (subvenció màxima de 27.600 euros).

Fins 10 dies després de la publicació al DOGC.

Nom de la convocatòria Convocatòria, per a l’any 2022, per a la concessió de subvencions destinades a donar continuïtat al Programa referent d’ocupació juvenil (SOC REFERENTS). BDNS658814.
Programa de finançament Fons social europeu – FSE.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables

L’objectiu del Programa és facilitar i acompanyar la transició de les persones joves des del sistema educatiu al sistema laboral i/o ocupacional mitjançant el treball en xarxa i transversal entre els diferents dispositius que treballen amb persones joves, per tal d’oferir els recursos més convenients en funció de les casuístiques personals i/o socials de cadascú, mitjançant l’establiment d’unes unitats especialitzades en el territori.

Es consideraran actuacions subvencionables aquelles necessàries per desenvolupar el Programa referent, mitjançant unitats especialitzades en ocupació juvenil per facilitar i acompanyar la transició de les persones joves des del sistema educatiu al sistema laboral i/o ocupacional, i que consistiran principalment en:

  • Tota intervenció directa d’informació, orientació i acompanyament als i les joves.
  • Totes les actuacions desenvolupades amb els professionals de centres educatius, i/o d’altres dispositius sociolaborals, com entitats formatives, de serveis socials o salut i que indirectament impactin sobre una millor situació dels i les joves d’un territori.
Criteris d’elegibilitat i partenariat

S’hi poden presentar consells comarcals i ajuntaments o, en el seu lloc, els seus organismes autònoms o les entitats dependents o vinculades a aquests.

Més informació Web de la BDNS.

Text de la convocatòria.

Text de les bases: Ordre TSF/166/2019.

Text de les bases: Ordre TSF/200/2018.

Contacte Servei d’Ocupació de Catalunya.
Pàgina de contacte.
Comparteix