Pressupost
Data límit
560.000,00 euros (fins el 80% de la despesa elegible i un màxim de 50 mil euros).

Fins el 15 de setembre de 2021.

Nom de la convocatòria Convocatòria per a l’any 2021 per a la concessió de subvencions destinades al Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica (SOC – Suport i acompanyament a la planificació estratègica). BDNS575651.
Programa de finançament Fons social europeu – FSE.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables La convocatòria pretén finançar actuacions de planificació estratègica en l’àmbit de l’ocupació i el desenvolupament econòmic local.
Criteris d’elegibilitat i partenariat Podran ser entitats beneficiàries les entitats locals de Catalunya, els seus organismes autònoms i les entitats amb competències en matèria de desenvolupament local i promoció de l’ocupació, dependents o vinculades a aquelles. Hauran de tenir més de 20 mil habitants, o més de 10 mil que abasti un territori supramunicipal.
Més informació Pàgina web de la BDNS.

Text de la convocatòria.

Bases reguladores.

Modificació de les bases reguladores.

Contacte Servei d’Ocupació de Catalunya.
Pàgina de contacte.
Comparteix