Suport a iniciatives en el camp de les polítiques de drogues (JUST-2018-AG-DRUG)

Pressupost
Data límit
2.249.000 euros (sol·licituds mínimes de 250 mil euros).
Fins el 05/12/2018, 17:00h horari Brussel·les.
Nom de la convocatòria  Suport a iniciatives en el camp de les polítiques de drogues. JUST-2018-AG-DRUG.
Programa de finançament JUSTICE – Programa de Justícia
Objectius de la convocatòria i activitats finançables El programa promou:

  • La cooperació judicial en matèria civil, inclosos els assumptes civils i mercantils, insolvències, assumptes de família i successions, etc.
  • La cooperació judicial en matèria penal.
  • Formació judicial, inclosa la formació lingüística en la terminologia legal, per tal de fomentar una cultura jurídica i judicial comuna.
  • L’accés efectiu a la justícia a Europa, inclosos els drets de les víctimes de la delinqüència i dels drets processals en els processos penals .
  • Iniciatives en l’àmbit de la política de drogues (cooperació judicial i els aspectes de prevenció del delicte).
Criteris d’elegibilitat i partenariat Els sol·licitants de subvencions han de complir els següents criteris de selecció:
(a) Capacitat operativa i professional dels candidats per implementar i / o coordinar l’acció proposada i mantenir les seves activitats durant el període d’ aplicació de l’acció proposada.
(b) Capacitat financera dels sol · licitants: els sol·licitants han de ser estables i suficients fonts de finançament per mantenir les seves activitats durant tot el període durant el qual el projecte.
S’està duent a terme i participar en el seu finançament.
La verificació de les operacions financeres i operatives.
Cerca de socis Recerca de socis de la convocatòria.Espai per a la cerca de socis de la DIputació de Barcelona.
Més informació Convocatòria.Guia de funcionament de les subvencions per l’any 2015.

Guia anual del programa de Justícia 2014.

Per a la presentació de propostes utilitzar plantilla per a programes amb múltiples beneficiaris.

Contacte Comissió Europea. Direcció General de Justícia i Consum.
Pàgina de contacte.
Comparteix