Pressupost
Data límit

24.000.016,00 euros (subvenció màxima de 50 mil euros).

Quaranta dies a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOE.

Nom de la convocatòria Resolución de la Secretaría General de Formación Profesional, por la que se convocan ayudas destinadas a la realización de proyectos de innovación e investigación aplicadas y transferencia del conocimiento en la Formación Profesional. BDNS567900.
Font del finançament NGEU – Next Generation EU.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables

L’objecte de la convocatòria és finançar la realització de projectes d’innovació i investigació aplicades i transferència de coneixement en l’àmbit de la formació professional, coparticipats per centres educatius finançats amb fons públics i empreses o entitats, sempre que compleixin els requisits contemplats en l’apartat segon de la resolució.

Són projectes amb capacitat per generar, compartir i mobilitzar coneixements entre els centres docents, les empreses i entitats d’utilitat social, i aplicar-los al context formatiu amb l’objectiu d’afegir valor a les pràctiques i desenvolupaments propis de la formació professional.

Criteris d’elegibilitat i partenariat

Poden sol·licitar els ajuts els centres educatius de titularitat pública que imparteixin ensenyaments de formació professional, centres educatius de titularitat privada que tinguin concert amb l’Administració, empreses i entitats que prestin suport des del punt de vista logístic, tècnic, tecnològic, metodològic o científic als centre d’FP. Només es consideraran entitats les administracions de les CCA, les entitats que integren l’administració local i altres del sector públic.

Més informació

Pàgina de la BDNS.

Text de la convocatòria.

Bases reguladores.

La Diputació de Barcelona ha posat en marxa l’estratègia NEXT Diba dirigida a posicionar a la província de Barcelona i els governs locals davant els fons extraordinaris per a la recuperació, transformació i resiliència aprovats per la Unió Europea. 

Pàgina web Estratègia NextDiba

Contacte

Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Pàgina de contacte.

 

 

Comparteix