• JUST-2016-AG-DRUGS – Suport a iniciatives en el camp de les polítiques de drogues [Pressupost disponible 2.012.000 euros] [Tancat el 18/10/2016, 17:00h horari central europeu, CET] La convocatòria pretén finançar actuacions en el camp de les polítiques de drogues en alguna d’aquestes prioritats: 1 Promoure l’aplicació pràctica de la recerca relacionada amb drogues, 2 Donar suport a organitzacions de la societat civil, i 3 Ampliar el coneixement i el desenvolupament de mètodes innovadors de lluita contra les noves substàncies psicotròpiques. Són finançables activitats com 1 La recopilació de dades, estudis i activitats de recerca, 2 Activitats de formació, 3 Aprenentatge mutu, desenvolupament de xarxes, identificació i intercanvi de bones pràctiques i cooperació, 4 Events, conferències i trobades d’esperts, i 5 Difusió i activitats de conscienciació.
 • JUST/2015/RGEN/AG/ROLE – Suport a projectes transnacionals per promoure bones pràctiques en els rols de gènere i superar els estereotips de gènere en l’educació, la formació i el lloc de treball [Pressupost Disponible 3.350.000 Euros] [Tancada El 27/05/2016, 12:00h Horari Central Europeu, CET] L’objectiu De La Convocatòria És Finançar Actuacions Per A Les Següents Prioritats: 1 Fer Front Als Estereotips D’opcions Educatives I Professionals, I Promoure La Igualtat De Gènere En L’educació, La Formació I L’orientació Professional, 2 Atreure Dones A Sectors I Ocupacions Amb Preeminència Masculina I, A L’inrevés, Atreure Homes A Sectors I Ocupacions Amb Preeminència Femenina, 3 Fer Front A Idees Estereotipades Sobre El Rol D’homes I Dones En El Mercat De Treball, I 4 Assegurar Que Les Pràctiques De Treball Promouen La Igualtat De Gènere I No Reforcen Els Estereotips, La Segregació De Gènere I Les Desigualtats.
 • JUST/2015/RDIS/AG/DISC – Suport a projectes nacionals o transnacionals per a la no discriminació i per a la integració del poble gitano [Pressupost Disponible 2.765.000 Euros] [Tancada El 12/04/2016, 12:00h Horari Central Europeu, CET] L’objectiu De La Convocatòria És Finançar Actuacions Per A Les Següents Prioritats: 1 Discriminació En El Camp De L’orientació Sexual Per A La Millora De L’acceptació Social Del Col·lectiu LGBTI, 2 Gestió De La Diversitat En Els Sectors Públic I Privat: Identificació De Pràctiques Existents, Treballs De Recerca, Quantificació Dels Beneficis De La Gestió De La Diversitat I Millora De La Conscienciació, 3 Activitats Per A La Millora De La Conscienciació I El Combat Contra Els Estereotips Relatius Al Poble Gitano, I Suport A La Seva Integració Social, I 4 Discriminació Múltiple: Treballs De Recerca Sobre El Fenomen, Conscienciació Sobre La Seva Existència I Conseqüències, I Identificació I Intercanvi De Bones Pràctiques En La Lluita Contra La Discriminació Múltiple.
 • JUST/2015/RCHI/AG/PROF – Promoció I Protecció Dels Drets Dels Infants[Pressupost Disponible 3.300.000 Euros] [Tancada El 04/05/2016, 12:00h Horari Central Europeu, CET] L’objectiu De La Convocatòria És Finançar Actuacions Per A Les Següents Prioritats: 1 Capacitació De Professionals Que Treballen En Acollida, Atenció I Custòdia De La Infància, 2 Capacitació D’advocats I Assessors Legals Que Representen Infants En La Justícia Civil, Administrativa I Penal, 3 Capacitació Per A Professionals De L’àmbit Social, Sanitari, De Joventut I Policia Per Engegar Plans Pilot En L’àmbit De Rehabilitació
 • JUST/2015/RRAC/AG – Suport a projectes transnacionals per a prevenir i combatre el racisme, la xenofòbia, l’homofòbia i altres formes d’intolerància [Pressupost disponible 5.400.000 euros] [Tancada el 18/02/2016, 12:00h horari central europeu, CET] L’objectiu de la convocatòria és finançar actuacions dirigies a 1 Difondre les millors pràctiques per a la prevenció i lluita contra el racisme, la xenofòbia, l’homofòbia i altres formes d’intolerància, 2 Formar i capacitar per a l’enfortiment de les respostes penals per als delictes d’odi i el discurs de l’odi, i 3 Apoderar i donar suport a les víctimes dels delictes d’odi i del discurs de l’odi. Es donarà prioritat als projectes centrats en la cooperació d’actors de diferent naturalesa, incloent ONGs i societat civil.
 • JUST/2015/JCOO/AG/CIVI – Suport a la cooperació judicial en matèria civil [Pressupost disponible 5.000.000 euros] [Tancada el 19/01/2016, 17:00h horari central europeu, CET] Aquesta convocatòria de subvencions finançarà actuacions dirigides a 1 La correcta implementació d’instruments legislatius, 2 L’intercanvi de dades i la comunicació confidencial i de protecció de dades entre organismes, i 3 L’intercanvi de bones pràctiques en procediments d’insolvència.
 • JUST/2015/JCOO/AG/CRIM – Suport a la cooperació judicial en matèria penal [Pressupost disponible 2.300.000 euros] [Tancada el 19/01/2016, 17:00h horari central europeu, CET] Aquesta convocatòria de subvencions finançarà actuacions dirigides a la implementació i aplicació d’instruments de cooperació judicial i a la cooperació de fiscalies de diferents estats membres.
 • JUST/2015/JCOO/AG/TERR – Suport a la cooperació judicial en matèria penal relativa a la resposta de la justícia penal al terrorisme i a la radicalització violenta [Pressupost disponible 1.000.000 euros] [Tancada el 19/01/2016, 17:00h horari central europeu, CET] Aquesta convocatòria de subvencions finançarà actuacions dirigies a: 1 Prevenció de la radicalització a les presons, 2 Promoció D’alternatives A LaDetenció I L’exploració Del Paper De La Llibertat Condicional, 3 Desenvolupament De Metodologies D’avaluació De Riscos, i 4 El rol dels sistemes de justícia juvenil en el context de lluita contra el terrorisme.
 • HOME/2015/JDRU/AG/DRUG – Suport a projectes transnacionals en l’àmbit de les polítiques comunitàries sobre drogues [Pressupost disponible 2.505.000 euros] [Tancada el 14/01/2016, 12:00h horari Brussel·les] Aquesta convocatòria pretén finançar actuacions adreçades a tres prioritats: 1 Donar suport a la implementació de la legislació comunitària sobre noves substàncies psicoactives, 2 Intercanvi de bones pràctiques entre organismes públics relacionats amb polítiques de drogues i la societat civil, i 3 Suport a la participació de la societat civil en la implementació dels objectius de l’Estratègia de Drogues de la UE 2013-2020 i altres accions específiques vinculades al Pla d’Acció contra les Dorgues de la UE 2013-2020
 • JUST/2015/JACC/AG/PROC – Ajuts per a millorar els drets de les persones sospitoses o acusades de delictes [Pressupost disponible 2.000.000 euros] [Tancada el 28/10/2015, 12:00h horari Brussel·les] Aquesta convocatòria vol promoure diferents tipus d’actuacions: 1 Capacitació de professionals, 2 Intercanvi d’experiències i coneixements, i desenvolupament de mètodes de treball transferibles a altres països participants, 3 Intercanvi, subministrament d’informació, i desenvolupament d’eines d’informació, 4 Facilitar La Cooperació Entre Autoritats Competents I Organismes, Professionals Del Dret I/O Proveïdors De Serveis (Incloses LesXarxes Multidisciplinars A Nivell Internacional, Nacional, Regional OLocal) 5 Activitats De Difusió I Sensibilització I 6 Activitats D’anàlisi Com La Recopilació De Dades, Creació De Bases De Dades, Enquestes, Estudis De Recerca, Etc.
 • JUST/2014/JCOO/AG – Ajudes a activitats de recolzament a la cooperació judicial en matèria civil i penal [Pressupost disponible 3.300.0000 o 4.800.000 euros en funció dels objectius del projecte presentat] [Tancada el 11/03/2015, 12:00h horari Brussel·les] Aquesta convocatòria vol promocionar projectes nacionals i transnacionals cofinançats que recolzin la cooperació judicial en matèria civil i projectes transnacionals de coordinació judicial en matèria penal, en particular en base al bon funcionament de l’Ordre de Detenció Europea i altres instruments de reconeixement mutu, ambdós en la línia de l’objectiu de facilitar i recolzar la cooperació judicial.
 • JUST/2014/SPOB/AG/VICT – Projectes nacionals i transnacionals de suport a les víctimes de crims i de violència [Pressupost disponible 1.000.0000 o 4.500.000 euros en funció dels objectius del projecte presentat] [Tancada el 10/02/2015, 12:00h horari Brussel·les] Aquesta convocatòria vol promocionar projectes que donin suport a víctimes de violència de gènere, d’abús sexual o de relacions amb intimidació. També vol promoure projectes que ajudin a nens que han estat víctimes de violència, entre d’altres grups socials en situació de risc. Paral·lelament també promocionarà projectes adreçats a la formació de persones que treballen amb víctimes d’actes de violència o programes que permetin la col·laboració entre actors rellevants que participen en aquest camp d’atenció social.
 • JUST/2014/JACC/AG/E-JU – Projectes nacionals i transnacionals e-justícia[Pressupost disponible 2.755.000 euros] [Tancada el 07/01/2015, 12:00h horari Brussel·les] Aquesta convocatòria vol promocionar projectes finançats de forma comunitària que treballin amb l’objectiu específic de facilitar l’accés efectiu a la justícia per a totes les persones, incloent la promoció i el suport als drets de les víctimes d’actes delinqüents, sense detriment dels drets de la defensa.
 • JUST/2014/JTRA/AG/EJTR – Projectes de recolzament a la formació de jutges en l’àmbit del dret europeu [Pressupost disponible 5.000.000 euros] [Tancada el 17/11/2014, 12:00h horari Brussel·les] Aquesta convocatòria vol promoure la formació judicial europea en els camps del dret civil, el dret penal, els drets fonamentals i altres assumptes. Per exemple, promourà l’organització d’activitats interactives orientades a l’aprenentatge pràctic sobre les matèries abans esmentades o intercanvis multilaterals de professionals.
 • JUST/2014/SPOB/OG/NETW – Programa de Justícia & Programa REC – Acords d’associació 2015-2017 i subvencions de funcionament 2015 [Pressupost disponible 2.100.000 euros] [Tancada el 14/11/2014, 12:00h horari Brussel·les] Aquesta convocatòria estableix un marc d’associació pels anys 2015, 2016 i 2017 en els àmbits que recullen els programes de justícia i de drets, igualtat i ciutadania. Els interessats han de presentar plans d’acció vinculats amb els objectius que persegueixen ambdós programes.
 • JUST/2014/JDRU/AG/DRUG – Iniciatives sobre polítiques de drogues[Pressupost disponible 2.509.000 euros] [Tancada el 05/11/2014, 12:00h horari Brussel·les] Els programes subvencionats en aquesta convocatòria tenen com a prioritats el desenvolupament de noves estratègies per fer front a noves tipologies de substàncies psicoactives, nous processos que millorin els sistemes de rehabilitació, l’intercanvi de bones pràctiques entre autoritats relacionades amb el control de drogues i promoure la implementació dels objectius de la UE en matèria de prevenció de drogues entre la societat civil.
 • JUST/2014/JACC/AG/PROC – Projectes per a la millora dels drets de les persones sospitoses o acusades d’un crim [Pressupost disponible 2.000.000 euros] [Tancada el 30/10/2014, 12:00h horari Brussel·les] Vol contribuir a la correcta implementació de les directives 2010/64 sobre el dret a interpretació i traducció en els procediments judicials, 2012/13 sobre el dret a la informació en els procediments judicials i 2013/48 sobre el dret a obtenir representació legal en un procediment judicial.
Comparteix