Programa INTERREG EUROPE – Cooperació territorial europea
Objectius generals L’objectiu general del programa és incrementar l’efectivitat de les polítiques i instruments regionals. El projecte fomenta tot un seguit d’intercanvis d’experiències entre els socis responsables del desenvolupament de polítiques locals i regionals.

El programa INTERREG EUROPE (Innovació i medi ambient, regions d’Europa compartint solucions) proporciona fons per a la cooperació interregional a Europa. Es porta a terme sota l’objectiu de cooperació territorial europea de la Comunitat Europea i es finança a través del Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER).

Base Jurídica Reglament (UE) núm. 1299/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013 pel qual s’estableixen les disposicions específiques relatives al recolzament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional a l’objectiu de cooperació territorial europea [DOUE L 347/259 20.12.2013]
Línies de treball
  • Recerca i innovació.
  • Competitivitat de les petites i mitjanes empreses.
  • Economia baixa en carboni.
  • Medi ambient i eficiència dels recursos.
Vigència del programa 2014/2020 Pressupost:  359.000.000 €
Enllaços i documentació d’interés Pàgina del programa
Manual del programa
Altres documents d’interès
Recerca de socis
Projectes anteriors http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/
Video del programa:
Contacte autoritat de gestió Regió Alts de França.
Contacte del secretariat Ministeri d’Hisenda i Admninistracions Públiques. DG de Fons Europeus.
Pàgina de contacte
Contacte Diputació de Barcelona Oficina d’Europa i Estratègia Internacional
Direcció de Relacions Internacionals
C/Londres, 55 1r. 08036 Barcelona
Telèfon: +34 93 402 20 77 o.europa.eint@diba.cat

diba

Llistat de convocatòries

Llistat de Convocatòries anteriors a 2017

Comparteix