Programa sobre el mercat únic, la competitivitat de les empreses, incloses les petites i mitjanes empreses, i les estadístiques europees

Breu descripció

L’antic COSME era el programa europeu per a la competitivitat de la petita i mitjana empresa amb l’objectiu promoure un millor accés al finançament i als mercats per les petites i mitjanes empreses, donar suport als emprenedors i afavorir les condicions per crear negocis així com el creixement econòmic.

Per al període 2021-2027, es proposa un nou programa sobre mercat únic que, entre d’altres objectius, pretén reforçar la governança del mercat interior i impulsar la competitivitat de la indústria, en particular de les microempreses, petites i mitjanes empreses (pimes). El programa proposat agrupa activitats finançades en el marc de cinc programes que el van precedir en els àmbits de la competitivitat de les empreses, la protecció dels consumidors, els clients i usuaris finals de serveis financers, l’elaboració de polítiques sobre serveis financers i la cadena alimentària, o finançades anteriorment a través de diverses línies pressupostàries de la Comissió, totes elles relacionades amb el mercat interior i la competitivitat de les pimes.

El programa SMP manté els objectius en què es basava el predecessor programa COSME i els altres programes que ha agrupat, entre els quals hi ha:

  1. Millorar el funcionament del mercat interior.
  2. Augmentar la competitivitat de les empreses, en particular les pimes, facilitar l’accés als mercats (dins i fora de la UE), promoure un entorn empresarial favorable per a les pimes, millorar la competitivitat dels sectors, modernitzar la indústria i fomentar l’emprenedoria.

Així, l’antic programa COSME s’ha transformat de la següent manera:

  • Les activitats no financeres es transfereixen al programa SMP per millorar el funcionament del mercat interior (Programme for Single Market, Competitiveness of enterprises, including small and medium sized enterprises, and European Statistics), dotades amb 1.000 milions d’euros en subvencions.
  • Les activitats financeres es transfereixen a la finestreta única per a pimes d’InvestEU (així com tots els instruments financers de deute i capital del programa COSME), dotades amb 2.000 milions d’euros en garanties de préstecs.

Pressupost total

3.000 milions d’euros.

Autoritat de gestió

La decisió 2021/173 de 12 de febrer de 2021 ha establert sis agències executives que ajudaran a la implementació dels programes de la Unió Europea en el MFP 2021-2027, entre les quals l’Agència Executiva per al Consell Europeu d’Innovació i les Pimes, que executarà les activitats del programa relacionades amb la competitivitat de les empreses i les pimes.

Enllaços al reglament / altres