NEXT GENERATION EU – Ajuda a la Recuperació per a la Cohesió dels Territoris d’Europa (REACT-EU)

Breu descripció

L’instrument de recuperació de la UE, NEXT GENERATION EU (NGEU), compta amb la iniciativa que porta per nom REACT-EU.

REACT-EU complementa els programes de política de cohesió en curs (2014-2020) i addiciona recursos de cohesió pel període 2021-2027, cosa que fa que la dotació total dels fons estructurals i d’inversió es converteixi en l’instrument de subvenció de política única més alt del pressupost de la UE.

Aquests fons estaran disponibles fins el 2023, servint de pont entre la resposta d’emergència a la crisi, i la recuperació a llarg termini amb els nous programes del nou Marc Financer Plurianual.

Aquests recursos addicionals s’han d’utilitzar per a projectes que fomentin les capacitats de reparació de la crisi en el context de la pandèmia del coronavirus, i les seves conseqüències socials, així com per a inversions en operacions que contribueixin a preparar una recuperació de l’economia verda, digital i resistent.

Els recursos es distribuiran als estats membres el 2021 i el 2022 des del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), el Fons Social Europeu (FSE), el Fons Europeu d’Ajuda als més Desfavorits (FEAD), així com per l’Ocupació Juvenil – Iniciativa (YEI). També es poden finançar mesures d’assistència tècnica.

El finançament addicional estarà disponible en el marc de l’objectiu d’Inversió en creixement i ocupació (IGJ), tot i que també és podran assignar una part dels recursos als programes de cooperació transfronterers en virtut de l’objectiu de cooperació territorial europea. Es crea per aquests fons l’Objectiu Temàtic 12 amb una única prioritat d’inversió.

La prioritat d’inversió pel FSE a Espanya serà la següent:
Els recursos addicionals donaran suport a la creació d’ocupació,
especialment per a les persones en situació de vulnerabilitat, les mesures en matèria d’ocupació juvenil, l’educació i la formació, així com donar suport a les transicions cap a una economia sostenible i digital. També suport a millorar l’accés als serveis socials d’interès general.

La prioritat d’inversió pel FEDER a Espanya serà la següent:
Els recursos addicionals donaran suport a la inversió en productes i serveis sanitaris -especialment els vinculats a la COVID-; suport en forma de capital circulant i/o de suport a la inversió per a les pimes; inversions que contribueixin a la transició cap a una economia digital i verda; per a inversions en infraestructures que prestin serveis bàsics als ciutadans; i mesures econòmiques a les regions més dependents dels sectors més afectats per la crisi com, per exemple, el turisme i la cultura.

La taxa de cofinançament de totes les actuacions que resultin elegibles serà del 100%. El prefinançament serà de l’11% del total dels recursos de 2021 i el període d’elegibilitat serà fins al 31 de desembre de 2023.

El recursos de la iniciativa REACT-EU es distribuiran per la seva
execució a l’estat espanyol a través dels Fons FEDER (Fons Europeu de Desenvolupament Regional) i FSE (Fons Social Europeu), dins dels programes operatius de l’Estat i de les CCAA ja existents, afegint un nou eix als mateixos.

Pressupost total

47.500 MEUR (preus 2018) – 2021-2022
(Els Fons REACT-EU per a l’Estat espanyol seran de 12.800 MEUR, dels quals 10.000 MEUR es repartiran entre les CCEE i aproximadament a Catalunya li correspondran 1.706 MEUR, un 17,1%).
El 2021 l’Estat espanyol destinarà 2.436 M EUR del REACT-EU al Ministeri de salut.

Autoritat de gestió

Estat espanyol.