Fons Europeu Marítim, de la Pesca i l’Aqüicultura (FEMPA) – FEMPA

Breu descripció

Aquest fons dona suport als sectors pesquers i marítims sostenibles de la UE, així com el paper de la UE com a líder internacional en la gestió sostenible dels oceans.
El programa 2021 – 2027 continua donant suport al sector pesquer europeu cap a pràctiques de pesca més sostenibles, amb especial atenció al suport als pescadors de petita escala. També ajudarà a desencadenar el potencial de creixement d’una economia blava sostenible cap a un futur més pròsper per a les comunitats costaneres. Per primera vegada, contribuirà a enfortir la governança internacional dels oceans per aconseguir mars i oceans més segurs, més nets, més segurs i gestionats de manera sostenible. Finalment, es reforça l’impacte mediambiental del fons, posant especial èmfasi en la protecció dels ecosistemes marins i una contribució prevista del 30% del seu pressupost a la mitigació i adaptació al canvi climàtic, d’acord amb els compromisos acordats en virtut de l’Acord de París.

Pressupost total

6.108 milions d’euros.

Enllaços al reglament / altres