EU4Health – Programa de Salut de la UE

Breu descripció

EU4Health és la resposta de la UE a la COVID-19, que ha tingut un impacte important en el personal mèdic i sanitari, els pacients i els sistemes de salut d’Europa. EU4Health proporcionarà finançament als països de la UE, organitzacions sanitàries i ONG.

L’objectiu d’EU4Health és fer que els sistemes de salut siguin més resistents per fer front a amenaces transfrontereres per a la salut, com la COVID-19, i millorar la capacitat de gestió de crisis, així com fer realitat la Unió Europea de la Salut, amb una especial atenció al càncer, una millor gestió de pandèmies, la disponibilitat de medicaments i la innovació; i potenciar la prevenció de malalties i la salut digital.

Àrees de treball:

  • Millora de la preparació de la UE per a les principals amenaces transfrontereres per a la salut creant reserves de subministraments mèdics per a crisis, reserva de personal sanitari i experts per respondre a crisis a tota la UE.
  • Augment de la vigilància de les amenaces per a la salut.
  • Enfortiment dels sistemes de salut perquè puguin afrontar epidèmies.
  • Prevenció de malalties i promoció de la salut en una població envellida.
  • Transformació digital dels sistemes de salut.
  • Accés a l’atenció sanitària per a grups vulnerables.
  • Disponibilitat de medicaments i dispositius mèdics.
  • Ús prudent i eficient d’antimicrobians.
  • Promoció de la innovació mèdica i farmacèutica i una fabricació més ecològica.

Pressupost total

5.100 milions d’euros (en preus de 2020).

Autoritat de gestió

La decisió 2021/173 de 12 de febrer de 2021 ha establert sis agències executives que ajudaran a la implementació dels programes de la Unió Europea en el MFP 2021-2027, entre les quals l’Agència Executiva Europea en els àmbits de la Salut i Digital.