Programa Mecanisme de protecció civil i ajut humanitari – UCPM.
Objectius generals El Mecanisme de protecció civil de la Unió pretén donar suport i complementar l’acció dels estats membres a nivell estatal, regional i local en la prevenció del risc i en la preparació i resposta a desastres tant naturals com provocats per l’home.

L’objectiu del Mecanisme és enfortir la cooperació entre la Unió i els estats membres i facilitar la coordinació en l’àmbit de la protecció civil per millorar l’efectivitat dels sistemes per la prevenció, preparació i resposta als desastres, incloent les conseqüències d’actes terroristes, tecnològics, radiològics, desastres naturals, pol·lució marina o emergències de salut greus. A part del medi ambient, també busca protegir el patrimoni, principalment cultural.

Base Jurídica Decisió del Consell i del Parlament 1313/2013/EU, de 17 de desembre de 2013 sobre el Mecanisme de Protecció Civil de la Unió (UCPM) [DOUE L 347/924 20.12.2013].
Línies de treball Les accions que el Mecanisme pretén finançar són:

  • Accions de prevenció, destinades a reduir el risc o mitigar les conseqüències adverses dels desastres per a la població, el medi ambient i el patrimoni.
  • Accions de preparació, destinades a la capacitat de resposta material i humana, d’estructures, de comunitats i d’organitzacions, per donar una resposta ràpida als desastres.
  • Accions de resposta, destinades a donar resposta als desastres en forma de recursos compromesos prèviament pels països participants.
Vigència del programa 2014/2020 Pressupost:  368.400.000 €
Enllaços i documentació d’interés Web del programa.

Pla de treball 2018.

Pla de treball 2019.

Pla de treball 2020.

Pla de treball 2021.

Projectes anteriors http://ec.europa.eu/echo/funding-evaluations/financing-civil-protection-europe/selected-projects_en
Video del programa:
Contacte autoritat de gestió Comissió Europea . DG Humanitarian Aid and Civil Protection.
Pàgina de contacte.
Contacte Diputació de Barcelona Oficina d’Europa i Estratègia Internacional
Direcció de Relacions Internacionals
C/Londres, 55 1r. 08036 Barcelona
Telèfon: +34 93 402 20 77 o.europa.eint@diba.cat

Llistat de convocatòries