Programa Ocupació i innovació social – EASI.
Objectius generals El Programa per a la Ocupació i la Innovació Social (EaSI) és un instrument de finançament a nivell europeu creat per a promoure un alt nivell de qualitat i sostenibilitat en l’ocupació, tot garantint una protecció social decent, combatent l’exclusió social i la pobresa i millorant les condicions de treball. Agrupa tres programes dirigits de forma separada entre el 2007 i el 2013: PROGRESSEURES Progress Microfinance.

Els objectius que persegueix aquest programa són:

 • Enfortir els objectius i la coordinació d’acció a nivell nacional de la UE en els àmbits d’ocupació, afers socials i inclusió.
 • Recolzar el desenvolupament de sistemes de protecció social adequats i de polítiques del mercat de treball.
 • Modernitzar la legislació de la UE i assegurar-ne una eficaç aplicació.
 • Promoure la mobilitat geogràfica i millorar les oportunitats de treball mitjançant el desenvolupament d’un mercat de treball obert.
 • Augmentar la disponibilitat i accessibilitat a les microfinances per als grups vulnerables i les microempreses i incrementar l’accés al finançament de les iniciatives socials.
Base Jurídica Regulació (UE) núm. 1296/2013 del Parlament Europeu i el Consell d’11 de desembre de 2013 per a l’establiment del Programa per a l’ocupació i la innovació social de la Unió Europea (EaSI) esmenant la Decisió núm. 283/2010/EU establint instrument de microfinançament Progress per a l’ocupació i la inclusió social europea [DOUE L 347/238 20.12.2013].
Línies de treball Les accions a través de les quals s’articula aquest programa són:

 • Prestar especial atenció a grups vulnerables com per exemple els joves.
 • Promoure la igualtat de gènere.
 • Combatre la discriminació.
 • Promoure una ocupació d’un alt nivell de qualitat i sostenibilitat.
 • Garantir una protecció social adequada i decent.
 • Combatre la desocupació de llarg termini.
 • Lluitar contra la pobresa i l’exclusió social.
Vigència del programa 2014/2020 Pressupost:  919.469.000 €
Enllaços i documentació d’interés Pàgina del programa.

Programa anual 2018.

Programa anual 2019.

Programa anual 2020.

Projectes anteriors http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1035&langId=en
Video del programa:
Contacte autoritat de gestió Comissió Europea. DG Ocupació Afers Socials i Inclusió.
Pàgina de contacte
Contacte Diputació de Barcelona Oficina d’Europa i Estratègia Internacional
Direcció de Relacions Internacionals
C/Londres, 55 1r. 08036 Barcelona
Telèfon: +34 93 402 20 77 o.europa.eint@diba.cat

Llistat de convocatòries

Llistat de Convocatòries anteriors a 2017