Programa Programa per medi ambient i l’acció pel clima – LIFE.
Objectius generals A efectes generals el programa LIFE vol contribuir a l’aplicació, actualització i desenvolupament de la política mediambiental de la UE i la legislació mitjançant el cofinançament de projectes pilot o de demostració amb valor afegit europeu. Durant el període 2014-2017 el programa LIFE persegueix els següents objectius generals:

  • Contribuir a la transició cap a una economia eficient en l’ús dels recursos, hipocarbònica i resilient al canvi climàtic i a la protecció i millora de la qualitat del medi ambient, així com orientat a frenar i invertir la pèrdua de la biodiversitat, incloent el recolzament a la Xarxa natura 2000 i abordant la degradació dels ecosistemes.
  • Millorar el desenvolupament, l’aplicació i l’execució de la política i la legislació mediambiental i climàtica de la Unió, catalitzar i fomentar la incorporació i integració dels objectius mediambientals i climàtics i altres polítiques de la Unió a la pràctica dels sectors públics i privats, fins i tot augmentant la seva capacitat.
  • Recolzar una millor governança mediambiental i climàtica a tots els nivells, incloent una major participació de la societat civil, les ONG i els agents locals.
  • Recolzar l’aplicació del VII Programa d’Acció del Medi Ambient.
Base Jurídica Reglament (UE) núm. 1293/2013 del Parlament Europeu i el Consell de 11 de desembre de 2013 relatiu a l’establiment d’un Programa de Medi Ambient i Acció per al Clima (LIFE) i pel que es deroga el Reglament (CE) núm. 614/2007 [DOUE L 347/185 20.12.2013].
Línies de treball El programa LIFE es pot dividir en els següents dos subprogrames:

  • Subprograma Medi ambient: promou accions per a la millora de la biodiversitat i la natura, per al desenvolupament de fonts d’eficiència envers el medi ambient i per a una millor governança i informació.
  • Subprograma Acció climàtica: promou accions concretes per a la mitigació i adaptació al canvi climàtic així com per a millorar la governança i la informació associada al clima.
Vigència del programa 2014/2020 Pressupost: 3.400.000 €
Enllaços i documentació d’interés Pàgina del programa.

Programa de treball 2018-2020.

Projectes anteriors http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm
Video del programa:
Contacte autoritat de gestió Comissió Europea: Direcció General de Medi Ambient.
Pàgina de contacte.
Contacte Diputació de Barcelona Oficina d’Europa i Estratègia Internacional
Direcció de Relacions Internacionals
C/Londres, 55 1r. 08036 Barcelona
Telèfon: +34 93 402 20 77 o.europa.eint@diba.cat

Llistat de convocatòries

Llistat de Convocatòries anteriors a 2017