Programa Instrument europeu per a la democràcia i els drets humans – EIDHR.
Objectius generals L’Instrument europeu per a la democràcia i els drets humans (EIDHR) és un instrument de finançament temàtic per a l’acció exterior de la UE amb l’objectiu de donar suport a projectes en l’àmbit dels drets humans, les llibertats fonamentals i la democràcia en països tercers. Aquest instrument està dissenyat per donar suport a la societat civil per convertir-se en una força efectiva per a la reforma política i la defensa dels drets humans.

L’EIDHR es considera com una eina única a causa de les seves característiques específiques i representa un valor afegit clau per a la caixa d’eines de política de la UE, que es complementa amb altres instruments d’assistència exterior de la UE.

Ofereix independència d’actuació, ja que col·labora directament amb defensors dels drets humans i organitzacions de la societat civil locals sense la necessitat d’aprovar les autoritats nacionals. Té la capacitat d’abordar qüestions polítiques sensibles (com ara la pena de mort, la tortura, la llibertat d’expressió en contextos restrictius, les discriminacions contra grups vulnerables) i pot respondre a reptes emergents i complexos, a causa de la seva alta flexibilitat en termes de modalitats d’implementació.

L’EIDHR té un abast global i pot intervenir en qualsevol lloc fora de la Unió Europea, que opera a tot el món a nivell nacional, regional o internacional, tant en països en desenvolupament com en països en desenvolupament.

Els objectius i prioritats específics de l’EIDHR per al període 2014-2020 són els següents:

  • Objectiu 1: suport als drets humans i als defensors dels drets humans en situacions en què es trobin més en perill.
  • Objectiu 2: suport a altres prioritats de la Unió en l’àmbit dels drets humans.
  • Objectiu 3: suport a la democràcia.
  • Objectiu 4: missions d’observació electoral de la UE (EOM).
  • Objectiu 5: suport a actors i processos clau específics, inclosos instruments i mecanismes internacionals i regionals de drets humans.
Base Jurídica Reglament (UE) n ° 235/2014 pel qual s’estableix un instrument de finançament per a la democràcia i els drets humans arreu del món per al període 2014-20 [DOUE L 77/85 15.3.2014].
Línies de treball Per assolir els seus objectius, l’EIDHR ofereix diversos tipus de suport:

  • Ajuts a organitzacions de la societat civil (OSC) i defensors dels drets humans (HRD) sota el Règim de suport per país a través de l’EIDHR (CBSS) utilitzant el procés estàndard de convocatòria de la UE (CfP). Aquestes beques s’atorguen, gestionen i supervisen les delegacions de la UE en països associats.
  • Ajuts a OSC i HRD a través de convocatòries “Global”, que es posen en marxa cada any per donar suport a prioritats específiques de drets humans.
  • Subvencions d’emergència a les HRD en situació de risc sota el Fons d’emergència de l’EIDHR per als HRD en situació de risc, que permet a la seu o a les delegacions canalitzar subvencions d’emergència modesta de fins a 10.000 euros.
  • Beques directes i confidencials en virtut de la Facilitat de Crisi de Drets Humans a les OSC i els DDH en situacions de crisi reconegudes.
  • Accions específiques identificades en els programes d’acció anuals per donar suport a actors clau.
Vigència del programa 2014/2020 Pressupost: 1.332.750.000 €
Enllaços i documentació d’interés Pàgina del programa.

Programa d’Acció 2018-2020.

Video del programa: https://ec.europa.eu/europeaid/european-instrument-democracy-and-human-rights_en
Contacte autoritat de gestió Comissió Europea. DG per la Cooperació Internacional i el Desenvolupament.
Rue de la Loi 41
B-1049 Brussels
T. +32 2 299 11 11
Pàgina de contacte.
Contacte Diputació de Barcelona Oficina d’Europa i Estratègia Internacional
Direcció de Relacions Internacionals
C/Londres, 55 1r. 08036 Barcelona
Telèfon: +34 93 402 20 77 o.europa.eint@diba.cat

diba

Llistat de convocatòries