Programa Instrument de col·laboració – PI
Objectius generals L’Instrument de col·laboració (Partnership Instrument – PI) promou i reforça els interessos estratègics de la Unió Europea a nivell mundial. El PI forma part dels fons europeus destinats a l’objectiu ”Europa en un món global”, juntament amb altres mecanismes de finançament com ara l’Instrument per a la cooperació al desenvolupament (DCI), l’Instrument europeu de veïnatge (ENI) i l’Instrument per a la preadhesió (IPA II).

A diferència dels altres instruments de política exterior, el PI permet donar suport a països i en àrees sectorials no elegibles per a la cooperació al desenvolupament. En aquesta línia, el PI promourà els vincles amb els països desenvolupats que tinguin un paper més important en  la governança mundial, com ara amb els membres del G8 i del G20.

Cooperació urbana internacional (International Urban Cooperation)

El programa IUC té com a objectiu la cooperació internacional entre ciutats i regions de la UE, per una banda, i d’Àsia i del continent americà per l’altra, per tal de millorar les problemàtiques derivades de l’entorn urbà. En aquest sentit el programa IUC dóna suport a les grans iniciatives urbanes internacionals com són l’agenda urbana europea, el SDG o l’Acord de Paris.

Base Jurídica Reglament 234/2014 del Parlament Europeu i del Consell d’11 de març de 2014 pel qual s’estableix l’Instrument de cooperació [DOUE L 77/77 15.3.2014].
Línies de treball
  • Ofereix suport a les estratègies de cooperació interregional, regional i bilateral per tal de donar respostes als desafiaments globals: el canvi climàtic i la protecció del medi ambient; les migracions; biodiversitat; la seguretat energètica i l’ús eficients dels recursos, etc..
  • Projecta la dimensió internacional de l’estratègia Europa 2020: competitivitat, recerca, innovació, prevenció de desastres, etc..
  • Millora l’accés als mercats mitjançant la supressió de barreres i l’impuls del comerç, la internacionalització de les pimes, la cooperació empresarial.
  • Visibilitza el paper la Unió Europea a l’escenari mundial a través de la promoció de la diplomàcia pública i la cooperació acadèmica.

L’Instrument de col·laboració també s’utilitza per traduir els compromisos polítics de l’agenda europea amb els països socis en mesures concretes.

Vigència del programa 2014/2020 Pressupost:  954.765.000 €
Enllaços i documentació d’interés Pàgina del programa.

Pàgina de l’International Urban Cooperation.

Programa 2018-2020.

Projectes anteriors City pairings.
Contacte autoritat de gestió Comissió Europea. DG per la Cooperació Internacional i Desenvolupament.Pàgina de contacte.
Contacte Diputació de Barcelona Oficina d’Europa i Estratègia Internacional
Direcció de Relacions Internacionals
C/Londres, 55 1r. 08036 Barcelona
Telèfon: +34 93 402 20 77 o.europa.eint@diba.cat

Llistat de convocatòries