Programa FSE – Fons social europeu.
Objectius generals El Fons Social Europeu és un programa de finançament de la UE que promou inversions a totes les regions de la UE. Amb aquest programa la Comissió Europea vol complir amb diversos objectius orientats al recolzament de l’ocupació, a la promoció de la inclusió social, a la lluita contra la pobresa i a l’eficàcia de l’Administració pública. En paral·lel cada estat membre, en col·laboració amb la Comissió Europea, acorda un o diversos programes operatius per al finançament del FSE pel període 2014-2020. Aquests programes descriuen les prioritats del FSE per a l’estat membre i recolzen econòmicament iniciatives d’ocupació dutes a terme per diferents organitzacions públiques i privades beneficiaries de  l’estat membre.

El Fons Social Europeu (FSE) inverteix en les persones i es centra en millorar les oportunitats d’ocupació i educació al llarg de tota la Unió Europea.  Al mateix temps, vol aconseguir millorala situació de les persones que estan en el llindar de la pobresa.

Base Jurídica Reglament 1304/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu al Fons social europeu i pel qual es deroga el Reglament 1081/2006 del Consell [DOUE L 347/470 20.12.2013].
Línies de treball El programa operatiu consta dels quatre eixos següents:

 • Eix 1: foment de l’ocupació sostenible i de qualitat de la mobilitat laboral.
 • Eix 2: foment de la inclusió social i de la lluita contra la pobresa i la discriminació.
 • Eix 3: inversió en educació. formació i millora de les competències professionals i de l’aprenentatge permanent.
 • Eix 4: assistència tècnica.

Línies estratègiques del Programa operatiu FSE Catalunya 2014-2020:

 • La lluita contra les elevades taxes d’atur, especialment de determinats col·lectius.
 • La promoció de l’ocupació de qualitat i la formació professional per a l’ocupació.
 • El foment de la promoció de l’emprenedoria.
 • La disminució de les bretxes de gènere en el mercat de treball.
 • La reducció de les taxes de pobresa.
 • La inversió en formació permanent.
 • La modernització del sistema d’ocupació de Catalunya.

Garantia juvenil

La garantia juvenil és un compromís de tots els Estats membres de garantir que tots els joves menors de 25 anys  rebin una oferta de bona qualitat dins d’un període de quatre mesos d’estar en situació d’atur o d’abandonar l’educació formal. Aquestes ofertes es centren en les següents àrees:

 • Ocupació.
 • Educació contínua.
 • Aprenentatge.
 • Pràctiques.

Tots els països de la UE s’han compromès amb la implementació de la garantia juvenil.

Vigència del programa 2014/2020 Pressupost  80.000.000 €
Enllaços i documentació d’interés Pàgina del programa.

Programa Operatiu FSE Catalunya.

Projectes anteriors http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=46&langId=es
Video del programa:
Contacte autoritat de gestió Comissió Europea. DG de Treball, Assumptes Socials i Inclusió.
Pàgina de contacte.Servei d’Ocupació de Catalunya.
Pàgina de contacte.
Contacte Diputació de Barcelona Oficina d’Europa i Estratègia Internacional
Direcció de Relacions Internacionals
C/Londres, 55 1r. 08036 Barcelona
Telèfon: +34 93 402 20 77 o.europa.eint@diba.cat

diba

Llistat de convocatòries

Llistat de Convocatòries anteriors a 2017