Programa Fons Europeu Marítim i de la Pesca – FEMP.
Objectius generals El Fons europeu marítim i de la pesca (FEMP) vol facilitar la consecució dels objectius de la reforma de la Política pesquera comuna i ajudarà als pescadors en el procés de transició cap a la pesca sostenible i a les comunitats costaneres en la diversificació de les seves economies. El fons finançarà projectes que creïn nous llocs de treball i millorin la qualitat de vida a les costes europees. Es reduirà la burocràcia per a que els beneficiaris accedeixin fàcilment al finançament.

Els objectius generals són:

  • Fomentar una pesca i una agricultura competitives, mediambientalment sostenible, econòmicament viable i socialment responsable.
  • Impulsar l’aplicació de la Política pesquera comuna (PPC).
  • Fomentar un desenvolupament territorial equilibrat i integrador de les zones pesqueres i aqüícoles.
  • Impulsar el desenvolupament i l’aplicació de la PMI de la Unió de forma complementària a la política de cohesió i a la PPC.
Base Jurídica Reglament 508/2014 de 15 de maig de 2014, relatiu al Fons Europeu Marítim i de Pesca, i pel qual es deroguen els Reglaments 2328/2003, 861/2006, 1198/2006 i 791/2007 del Consell, i el Reglament 1255/2011 del Parlament Europeu i del Consell [DOUE L 149/01 20.05.2014]
Línies de treball Per al període 2014-2020 la Unió Europea considera sis prioritats en l’àmbit marítim i de la pesca:

  • Prioritat 1: fomentar una pesca sostenible des del punt de vista mediambiental, eficient en l’ús dels recursos, innovadora, competitiva i basada en el coneixement.
  • Prioritat 2: fomentar una aqüicultura sostenible des del punt de vista mediambiental, eficient en l’ús dels recursos, innovadora, competitiva i basada en el coneixement.
  • Prioritat 3: fomentar l’aplicació de la Política pesquera comuna.
  • Prioritat 4: augmentar l’ocupació i la cohesió territorial.
  • Prioritat 5: fomentar la comercialització i la transformació.
  • Prioritat 6: fomentar l’aplicació de la Política marítima integrada.
Vigència del programa 2014/2020 Pressupost  6.500.000 €
Enllaços i documentació d’interés Programes anuals de subvencions.
Cerca de socis.
Projectes anteriors https://ec.europa.eu/fisheries/contracts_and_funding/the_european_transparency_initiative_es
Contacte autoritat de gestió Comissió Europea. DG d’Assumptes Marítims i de Pesca.
Pàgina de contacte.

Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.
Pàgina de contacte.

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, i Alimentació.
Pàgina de contacte.

Contacte Diputació de Barcelona Oficina d’Europa i Estratègia Internacional
Direcció de Relacions Internacionals
C/Londres, 55 1r. 08036 Barcelona
Telèfon: +34 93 402 20 77 o.europa.eint@diba.cat

diba

Llistat de convocatòries