Programa Fons europeu de desenvolupament regional – FEDER
Objectius generals El Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) té com a objectiu enfortir la cohesió socioeconòmica dins de la Unió Europea corregint els desequilibris entre les seves regions. Es tracta de fons gestionats directament per les administracions públiques (Comissió Europea i administració central, autonòmica i local) gràcies a un contingent de fons assignat a priori per realitzar projectes als territoris respectius.

L’accés dels governs locals als recursos FEDER es podrà produir per tres vies: d’una banda, els recursos del Programa operatiu FEDER de Catalunya que es destinin al tram local, de l’altra, les convocatòries de desenvolupament urbà sostenible del Programa pluriregional de creixement sostenible i algunes convocatòries del Programa  pluriregional de creixement intel·ligent (Smart Cities) que es gestionaran des del Ministeri d’Hisenda i de les Administracions Públiques. Finalment a través del programa d’Accions urbanes innovadores (UIA) gestionat per la Comissió Europea.

Base Jurídica Reglament (UE) núm. 1299/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013 pel què s’estableixen disposicions específiques relatives al recolzament del Fons europeu de desenvolupament regional amb l’objectiu de la cooperació territorial europea [DOUE L 347/259 20.12.2013].

Reglament (UE) núm. 1301/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013 sobre el Fons europeu de desenvolupament regional i sobre les disposicions específiques relatives al objectiu d’inversió en creixement i ocupació i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1080/2006 [DOUE L 347/289 20.12.2013].

Línies de treball El programa FEDER centra les seves prioritats d’inversió en els següents àmbits:

 • Potenciar la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació.
 • Millora de l’accés, l’ús i la qualitat de les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Millorar la competitivitat de les PIMEs.
 • Afavorir la transició a una economia de baix nivell d’emissions de diòxid de carboni en tots els sectors.
 • Promoure l’adaptació al canvi climàtic i la prevenció i gestió de riscos.
 • Conservar i protegir el medi ambient i promoure l’eficiència dels recursos.
 • Promoure el transport sostenible i eliminar els obstacles en les infraestructures en xarxa fonamentals.
 • Promoure la sostenibilitat i la qualitat de l’ocupació i afavorir la mobilitat laboral.
 • Promoure la inclusió social i la lluita contra la pobresa i qualsevol discriminació.
 • Invertir en educació, formació i formació professional per a l’adquisició de capacitats i l’aprenentatge permanent mitjançant el desenvolupament d’infraestructures d’educació i formació.
 • Millorar la capacitat institucional de l’Administració pública i les parts interessades i l’eficiència de l’Administració pública mitjançant mesures de reforç de les capacitats institucionals i de l’eficiència de les administracions públiques i dels serveis públics relacionats amb l’aplicació del FEDER.
Vigència del programa 2014/2020 Pressupost: 250.000.000.000 €
Enllaços i documentació d’interés Pàgina del programa.
Programa Operatiu Catalunya.
programes pluriregionals estatals.
Projectes anteriors http://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es/sitios/DGFC/es-ES/Paginas/inicio.aspx
Contacte autoritat de gestió Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. DG de Fons Europeus. (Programes Pluriregionals).
Pàgina de contacteSub-direcció General de Cooperació de la Generalitat de Catalunya (FEDER Catalunya. Tram local) 
Pàgina de contacte.Hauts-de-France Region, (França). (UIA)
Página de contacte
Contacte Diputació de Barcelona Oficina d’Europa i Estratègia Internacional
Direcció de Relacions Internacionals
C/Londres, 55 1r. 08036 Barcelona
Telèfon: +34 93 402 20 77 o.europa.eint@diba.cat

diba

Últimes convocatòries


Convocatòries anteriors a 2017