Programa Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural – FEADER.
Objectius generals El FEADER és l’instrument de finançament per implementar la Política agrícola comuna (PAC) i l’estratègia Europa 2020. El seu objectiu és millorar la gestió i la política de control de desenvolupament rural. Els objectius generals del Fons europeu de desenvolupament rural són:

 • El foment de la competitivitat de l’agricultura.
 • La garantia d’una gestió sostenible dels recursos naturals i d’acció pel clima.
 • El desenvolupament territorial equilibrat de les economies i comunitats rurals mitjançant la creació d’ocupació.
Base Jurídica Reglament 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu a l’ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i pel qual es deroga el Reglament 1698/2005 del Consell [DOUE L 347/487 20.12.2013]
Línies de treball Segons el programa anual de treball 2018:

Eix 1: augment de la competitivitat del sector agrícola i forestal.

 • Mesures destinades a fomentar el coneixement i la millora del potencial humà.
 • Mesures de reestructuració i desenvolupament del potencial físic i de foment de la innovació.
 • Mesures destinades a millorar la qualitat de la producció i dels productes agrícoles.
 • Mesures transitòries destinades a la República Txeca, Estònia, Xipre, Letònia, Lituània, Hongria, Malta, Polònia, Eslovènia i Eslovàquia.

Eix 2: millora del medi ambient i l’entorn rural.

 • Mesures destinades a la utilització sostenible de les terres agrícoles.
 • Mesures destinades a la utilització sostenible de les terres forestals.

Eix 3: qualitat de vida en les zones rural i diversificació de l’economia rural.

 • Mesures de diversificació de l’economia rural.
 • Mesures de millora de la qualitat de vida a les zones rurals.
 • Mesures relatives a la formació i informació dels agents econòmics que desenvolupen les seves activitats als àmbits coberts per l’eix 3.
 • Mesures relatives a l’adquisició de capacitats i la promoció amb vistes a l’elaboració i aplicació d’una estratègia de desenvolupament rural.

Eix 4: LEADER

L’Enfocament del programa LEADER seguirà com a mínim els següents punts:

 • Estratègia de desenvolupament local per zones, dissenyat per a territoris rurals subregionals clarament delimitats.
 • Partenariats locals entre els sectors públics i privats (grups d’acció local).
 • Enfocament ascendent que atorga als grups d’acció local un poder decisori sobre l’elaboració i l’aplicació d’una estratègia de desenvolupament local.
 • Concepció i aplicació multisectorial de l’estratègia, basada en la interacció entre els agents i projectes dels diferents sectors de l’economia local.
 • Aplicació d’enfocaments innovadors.
 • Execució de projectes de cooperació.
 • Creació de xarxes de partenariats locals.

Segons el programa OPERATIU 2014-2020

 • Prioritat 1: fomentar la transferència de coneixements i innovació en els sectors agrari i forestal, i a les zones rurals.
 • Prioritat 2: millorar la viabilitat de les explotacions agràries i la competitivitat de tots els tipus d’agricultura a totes les regions, i promoure les tecnologies agrícoles innovadores i la gestió forestal sostenible.
 • Prioritat 3: fomentar l’organització de la cadena alimentària, incloent la transformació i comercialització dels productes agraris, el benestar animal i la gestió de riscos en el sector agrari.
 • Prioritat 4: restaurar, preservar i millorar els ecosistemes relacionats amb l’agricultura i la silvicultura.
 • Prioritat 5: promoure l’eficiència dels recursos i fomentar el pas a una economia baixa en carboni i capaç d’adaptar-se al canvi climàtic en els sectors agrari, alimentari i forestal.
 • Prioritat 6: fomentar la inclusió social, la reducció de la pobresa i el desenvolupament econòmic a les zones rurals.
Vigència del programa 2014/2020 Pressupost: 95.500.000.000
Enllaços i documentació d’interés Pàgina del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural
Pàgina del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020
Agenda dels Grups Leader
Video del programa
Contacte autoritat de gestió Comissió Europea. DG d’Agricultura i Desenvolupament Rural.
Pàgina de contacte.

Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.
Pàgina de contacte.

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, i Alimentació.
Pàgina de contacte.

Contacte Diputació de Barcelona Oficina d’Europa i Estratègia Internacional
Direcció de Relacions Internacionals
C/Londres, 55 1r. 08036 Barcelona
Telèfon: +34 93 402 20 77 o.europa.eint@diba.cat

diba

Llistat de Convocatòries

Llistat de Convocatòries anteriors a 2017