Programa Europa creativa.
Objectius generals Europa creativa és el programa marc de la Comissió Europea per al suport als sectors de la cultura i els mitjans de comunicació. El programa subvenciona:

  • Iniciatives del sector cultura, com les que promouen la cooperació transfronterera, les plataformes, les xarxes, i la traducció literària.
  • Iniciatives del sector audiovisual, com les que promouen el desenvolupament, la distribució i l’accés a les obres audiovisuals.
  • Un pla intersectorial, incloent un mecanisme de garantia i la cooperació política transnacional.
Base Jurídica Reglament (EU) Núm. 1295/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 11 de desembre de 2013 establint el programa Europa Creativa (2014 a 2020) i derogant les decisions Núm. 1718/2006/EC, Núm. 1855/2006/EC and Núm. 1041/2009/EC. [DOUE L 347/221 20.12.2013]
Línies de treball L’acció principal del programa Europa creativa és recolzar el sector europeu en els àmbits d’audiovisuals, creatius i culturals.
Els diferents esquemes de finançament encoratja els actors audiovisuals, culturals i creatius a actuar arreu d’Europa per tal d’arribar a noves audiències i desenvolupar les habilitats necessàries a l’era digital. Per mitjà d’aconseguir que als projectes culturals i audiovisuals europeus arribin a noves audiències d’altres països, el programa contribueix a resguardar la diversitat cultural i lingüística d’Europa.Subprograma MEDIA
1.- Reforç de la capacitat del sector audiovisual europeu:Facilitar l’adquisició i la millora de les qualificacions i les competències dels professionals del sector audiovisual, així com el desenvolupament de xarxes que incloguin la utilització de tecnologies digitals.
Incrementar la capacitat dels operadors audiovisuals europeus per a realitzar obres audiovisuals amb potencial de circulació al llarg de la Unió i fora d’ella, així com coproduccions europees i internacionals, incloent les emissores de televisió. Fomentar els intercanvis entre empreses facilitant l’accés als operadors audiovisuals als mercats i a les eines empresarials amb l’objectiu d’augmentar la visibilitat dels seus projectes en els mercats de la Unió i internacionals.
2.- Promoció de la circulació transnacional: recolzament a la distribució de pel·lícules a sales a través del marketing transnacional, l’estratègia de marca, la distribució i la exhibició d’obres audiovisuals. Foment del màrqueting transnacional, l’estratègia de marca i la distribució d’obres audiovisuals per mitjà de tota la resta de plataformes que no siguin sales.
Suport al desenvolupament d’audiència com a mitjà per a estimular l’interés per les obres audiovisuals europees i la millora de l’accés a les mateixes, en particular a través de la promoció, els esdeveniments, l’alfabetització cinematogràfica i els festivals.
Promoció de nous mitjans de distribució amb la finalitat que puguin aparèixer nous models empresarials.Subprograma CULTURA
1. Reforç de la capacitat dels sectors cultural i creativa per a operar de forma transnacional:
Suport a les accions que doten als agents culturals i creatius de qualificacions, competències i coneixements tècnics que contribueixen a potenciar els sectors cultural i creatiu.
Recolzar les accions que permetin als agents culturals i creatius cooperar a nivell internacional i dotar d’un caràcter internacionals les seves carreres professionals
Suport al reforçament de les organitzacions culturals i creatives europees i de l’establiment de les xarxes internacionals.2. Promoció de la circulació transnacional i la mobilitat:
Recolzar les gires, els esdeveniments, les exposicions i els festivals internacionals.
Recolzar la circulació de la literatura europea amb vistes a garantir una accessibilitat el més àmplia possible.
Recolzar el desenvolupament de l’audiència com a mitjà per a estimular l’interés per les obres culturals i creatives europees i millorar l’accés a les mateixes i al patrimoni cultural material i immaterial.
Vigència del programa 2014/2020 Pressupost:  TOTAL 1.460.000 €

  • Subprograma de media: 817 milions d’euros
  • Subprograma de cultura: 452 milions d’euros
  • Plans intersectorials: 191 milions d’euros
Enllaços i documentació d’interés Pàgina del Programa Europa Creativa.
Programa de treball 2018.
Programa de treball 2019.Programa de treball 2020.
Projectes anteriors Projectes seleccionats en convocatòries anteriors.
Video del programa:
Contacte autoritat de gestió Agència Executiva per l’Educació, l’Audiovisual i la Cultura (EACEA).
Pàgina de contacte.
Contacte Diputació de Barcelona Oficina d’Europa i Estratègia Internacional
Direcció de Relacions Internacionals
C/Londres, 55 1r. 08036 Barcelona
Telèfon: +34 93 402 20 77 o.europa.eint@diba.cat
 diba

Llistat de convocatòries

Llistat de convocatòrie anteriors a 2017