Programa Tercer programa de salut.
Objectius generals El programa de salut és un instrument de finançament per donar suport a la cooperació entre els països de la UE i reforçar i desenvolupar les activitats sanitàries de la UE. La base jurídica del Programa de Salut s’acorda amb el Parlament Europeu i el Consell per un període de diversos anys.

El Programa de Salut compleix quatre objectius específics:

  1. Promoure la salut, prevenir malalties i fomentar estils de vida saludables a través de “la salut en totes les polítiques”.
  2. Protegir els ciutadans de la UE de greus amenaces transfrontereres per a la salut.
  3. Contribuir a sistemes sanitaris innovadors, eficients i sostenibles.
  4. Facilitar l’accés a una atenció de salut d’ alta qualitat i segura per als ciutadans de la UE.
Base Jurídica Reglament (UE) núm. 254/2014 del Parlament Europeu i del Consell de 26 de febrer de 2014 sobre el Programa Plurianual de Salut pel període 2014/2020 i pel qual es deroga la decisió núm. 1926/2006/CE [DOUE L 84/42 20.3.2014].
Línies de treball El Programa de salut de la UE defineix l’estratègia per assegurar una bona salut i assistència sanitària. S’adapta a l’ estratègia global Europa 2020, que té com a objectiu fer de la UE una economia intel·ligent, sostenible i inclusiva que afavoreixi el creixement per a tots, un requisit previ per al qual és una bona salut. El programa se centra en les principals prioritats de la Comissió, com ara:

  • Ocupació, creixement i inversió (salut de la població i serveis assistencials com a factor productiu de creixement i ocupació).
  • Mercat interior (per a productes farmacèutics, dispositius mèdics, directriu d’assistència sanitària transfronterera i avaluació de la tecnologia sanitària).
  • Mercat únic digital (incloent eHealth).
  • Justícia i drets fonamentals (lluita contra les desigualtats en salut).
  • Política de migració.
  • Seguretat (preparació i gestió de greus amenaces transfrontereres per a la salut).
Vigència del programa 2014/2020 Pressupost: Programa de salut 449.400.000 €
Enllaços i documentació d’interés
Projectes anteriors https://webgate.ec.europa.eu/chafea_pdb/health/
Video del programa:
Contacte autoritat de gestió CHAFEA – Consumers, Health and Food Executive Agency
Pàgina de contacte
Contacte Diputació de Barcelona Oficina d’Europa i Estratègia Internacional
Direcció de Relacions Internacionals
C/Londres, 55 1r. 08036 Barcelona
Telèfon: +34 93 402 20 77 o.europa.eint@diba.cat

Llistat de convocatòries

Llistat de convocatòries anteriors a 2017