Programa INTERREG SUDOE – Cooperació territorial europea
Objectius generals El Programa de Cooperació Territorial de l’Espai Sud-oest Europeu (SUDOE) dóna suport al desenvolupament regional a través del cofinançament de Projectes Transnacionals Per Mitjà del FEDER (Fons Europeu de Desenvolupament Regional). El principal objectiu perseguit és desenvolupar una estratègia que doni valor a les fortaleses i corregeixi les debilitats és a dir consolidar el Sud-oest europeu com un espai de cooperació territorial en els àmbits de la competitivitat i la innovació, el medi ambient, el desenvolupament sostenible i l’ordenació espacial, que contribueixi a assegurar una integració harmoniosa i equilibrada de les seves regions, dins dels objectius de cohesió econòmica i social de la UE.

El principal objectiu perseguit per desenvolupar una estratègia que doni valor a les fortaleses i corregeixi les debilitats és a dir consolidar el Sud-oest europeu com un espai de cooperació territorial en els àmbits de la competitivitat i la innovació, el medi ambient, el desenvolupament sostenible i l’ordenació espacial, que contribueixi a assegurar una integració harmoniosa i equilibrada de les seves regions, dins dels objectius de cohesió econòmica i social de la UE.

Base Jurídica Reglament (UE) núm. 1299/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013 pel qual s’estableixen les disposicions específiques relatives al recolzament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional a l’objectiu de cooperació territorial europea [DOUE L 347/259 20.12.2013]

Reglament (UE) núm. 1301/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013, sobre el Fons Europeu de Desenvolupament Regional i sobre disposicions específiques relatives a l’objectiu d’inversió en creixement i ocupació i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1080/2006 [DOUE L 347/289 20.12.2013].

Línies de treball
  • Investigació i innovació.
  • Competitivitat de les PIMEs.
  • Economia baixa en carboni.
  • Lluita contra el canvi climàtic.
  • Medi ambient i eficiència de recursos
Vigència del programa 2014/2020 Pressupost 141.000.000
Enllaços i documentació d’interés Pàgina del programa.
Documentació del programa.
Projectes anteriors http://www.interreg-sudoe.eu/proyectos/los-proyectos-aprobados
Video del programa:
Contacte autoritat de gestió Sociedad Gestora del Programa Interreg Espacio Sudoeste Europeo
Pàgina de contacte
Contacte Diputació de Barcelona Oficina d’Europa i Estratègia Internacional
Direcció de Relacions Internacionals
C/Londres, 55 1r. 08036 Barcelona
Telèfon: +34 93 402 20 77 o.europa.eint@diba.cat

diba

Llistat de convocatòries