Pressupost
Data límit
1.125.000,00 euros (import màxim de 60 mil euros per projecte i un 80% del seu cost).
10 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació al DOGC.
Nom de la convocatòria Subvencions per al finanament del Programa per promoure l’emprenedoria territorial especialitzada (Programa primer de preacceleració). BDNS620093.
Programa de finançament FSE+ – Fons social europeu +
Objectius de la convocatòria i activitats finançables Els objectius del Programa per promoure l’emprenedoria territorial especialitzada són fomentar les empreses basades en la innovació i la tecnologia, promoure l’especialització territorial basada en fortaleses i oportunitats, estendre a tot Catalunya la concentració tecnològica que suposa Barcelona, i aconseguir una Catalunya més competittiva en emprenedoria i tecnolgia.

Els programes subvencionables són:

  • Accions de preparació, difusió i seguiment del projecte.
  • Formació.
  • Mentoria.
Criteris d’elegibilitat i partenariat Podran ser entitats beneficiàries els ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats de municipis i consorcis locals, i ens vinculats. També les associacions i fundacions, universitats i escoles de negoci.
Més informació Web de la BDNS.

Text de la convocatòria.

Bases reguladores.

Contacte Departament d’Empresa i Treball.

Pàgina de contacte.

Comparteix