Pressupost
Data límit

1.000.000,00 euros (la quantia dels ajuts es determinarà segons el nombre de sol·licituds).

Fins el 31 de gener de 2018.

Nom de la convocatòria Ajuts que estableix el Fons Europeu Marítim i de la Pesca. ARP/3006/2018.
Programa de finançament Fons Europeu Marítim i de la Pesca – FEMP.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables

Els ajuts tenen caràcter de subvenció directament aplicable a les despeses ocasionades per les inversions a bord d’embarcacions pesqueres amb port base a Catalunya, la pesca, l’aqüicultura, l’aplicació de la Política Pesquera Comuna (PPC), la transformació i la comercialització dels productes de la pesca i de l’aqüicultura, realitzades en el territori de Catalunya.

Criteris d’elegibilitat i partenariat S’hi poden presentar persones i ens del sector pesquer i aqüícola català, inclosa la comercialització i transformació.
Més informació

Convocatòria.

Bases reguladores.

Contacte

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Pàgina de contacte.

 
Comparteix