Subprograma d’Acció Climàtica (Convocatòria 2018)

  • Projectes “Tradicionals”.
    • LIFE Mitigació del Canvi Climàtic. Finançament per a bones pràctiques, programes pilot i demostracions [Tancat el 12/09/2018, a les 16’00h hora de Brussel·les] 
    • LIFE Adaptació al Canvi Climàtic. Finançament per a bones pràctiques, programes pilot i demostracions [Tancat el 12/09/2017, a les 16’00h hora de Brussel·les].
    • LIFE Governança i Informació sobre el Clima. Finançament per a projectes d’informació, conscienciació i difusió. [Tancat el 12/09/2016, a les 16’00h hora de Brussel·les]
  • Projectes Integrats. Finançament de plans sobre el clima o estratègies requerides per la legislació sobre el clima de la UE, a escala de llarg abast territorial. [Tancat el 5/09/2018, a les 16’00h hora de Brussel·les]

LIFE 2018 – Projectes d’assistència tècnica [Tancat el 8/06/2018 a les 16:00h]Convocatòria destinada a finançar el suport als aplicants per preparar els projectes integrats per als subprogrames de Medi Ambient com d’Acció Climàtica.

LIFE Fundación Biodiversidad – Projectes LIFE en l’àmbit de la biodiversitat 2018 [Pressupost 1.000.000 d’euros] [Tancat el 16/10/2018 a les 16:00h] Convocatòria destinada a finançar activitats relacionades amb la biodiversitat i el medi ambient, sempre que s’adeqüin  directament a les finalitat de la Fundación Biodiversidad i les línies d’actuació que integren el Pla d’Actuació: biodiversitat terrestre, biodiversitat marina i litoral, canvi climàtic i qualitat ambiental, economia i ocupació verda i relacions internacionals.

Comparteix