Ciutats Intel·ligents

Ciutats Intel·ligents
Programa: Ciutats Intel·ligents
Informació general: El Programa de Ciutats Intel·ligents de l’Agenda Digital per a Espanya pretén impulsar projectes de demostració en energia, transport i Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) en les zones urbanes. Les indústries de l’energia, el transport i les TIC estan convidades a treballar junt a les ciutats per a combinar les seves tecnologies amb l’objecte de satisfer les necessitats de les ciutats. Es pretén que la utilització de tecnologies innovadores, integrades i amb capacitat de penetrar en el mercat amb facilitat, situï les ciutats en el centre de la innovació. El programa està cofinançat pel Programa Operatiu de Creixement Intel·ligent del FEDER.
Entitat convocant:  Entidad Pública Empresarial Red.es
Base Jurídica: Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y sus disposiciones de desarrollo

Reglament (UE) núm. 1301/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013 sobre el Fons Europeu de Desenvolupament Regional i sobre les disposicions específiques relatives a l’objectiu d’inversió en creixement i ocupació i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1080/2006 [DOUE L 347/289 20.12.2013]

Objecte: Potenciar l’ús de les TIC en el desenvolupament de les ciutats i els territoris, per a impactar positivament en les oportunitats de desenvolupament econòmic, en la qualitat de vida dels ciutadans i en el nivell dels serveis públics que aquests reben.
Accions:
  •  Consultoria i anàlisi
  • Dotació d’infraestructura tecnològica.
  • Implantació de solucions software.
  • Actuacions per a la disposició de dades en format obert i el seu ús automatitzat.
  • Desenvolupament d’aplicacions software finalistes per al ciutadà i el visitant (aplicacions o portals).
  • Capacitació del personal de l’Admininistració.
  • Tasques de difusió.
  • Tasques de control, avaluació, de mesura de l’impacte o d’auditoria.
Termini: 2014-2020 Periodicitat:
Convocatòries: C059/15-AEDesenvolupament del programa de ciutats intel·ligents. [Pressupost disponible 48.000.000 euros] [Tancada el 30/10/2015, 12:00h horari Espanya]
Procediment i documentació de sol·licitud:  Documentació annexa a la convocatòria.
Pressupost:  48 milions d’euros
Projectes anteriors: Web d’Informació:  Informació
Cerca de Socis:
Contacte del programa:  convocatoriaciudadesinteligentes@red.es
Contacte Diputació de Barcelona: Oficina d’Europa i Estratègia Internacional
Direcció de Relacions Internacionals
C/Londres, 55 1ª Planta 08036 Barcelona
Telèfon: +34 93 402 20 77 o.europa.eint@diba.cat
 diba
Print Friendly, PDF & Email
0
  Convocatòries relacionades

Add a Comment


three × 1 =