Pressupost
Data límit

Sense pressupost.

A determinar en cada convocatòria de subvencions.

Nom de la convocatòria

RESOLUCIÓ ACC/2083/2021, de 2 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de residus municipals.

Font del finançament Next Generation EU – REACT EU.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables

Les bases reguladores regulen les subvencions destinades al foment de projectes de recollida selectiva eficients de les diferents fraccions dels residus municipals, des d’una perspectiva de l’economia circular, per contribuir a assolir una gestió més sostenible i un estalvi de recursos naturals i alhora donar compliment als objectius establerts a la normativa vigent.

Criteris d’elegibilitat i partenariat

S’hi poden presentar ens locals que fomentin la recollida selectiva i/o l’autocompostatge; i comerços, serveis i indústries productores de residus comercials i assimilables a municipals..

Més informació

Text de les bases reguladores.

Contacte

Agència Catalana de Residus.

Pàgina de contacte.

 

 

Comparteix