Pressupost
Data límit

A determinar en les convocatòries (es finançarà entre el 35% i el 70% dels costos elegibles).

A determinar en les convocatòries.

Nom de la convocatòria

Orden TED/707/2022, de 21 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para las convocatorias de los programas de incentivos a proyectos de redes de calor y frío que utilicen fuentes de energía renovable, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Font del finançament NGEU – Next Generation EU.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables

Aquestes bases regulen l’atorgament de subvencions a projectes de xarxes de calor i fred que emprin fonts d’energia renovable.

Seran subvenonables projectes de xarxes de calor i/o fred que emprin fonts d’energia renovalbe següents:

  • Nova central de generació i nova xarxa de distribució.
  • Ampliació o substitució de central de generació existent.
  • Ampliació de xarxa de distribució i connexions existents.
Criteris d’elegibilitat i partenariat

Podran ser beneficiaris persones físiques i jurídiques, pública o privada.

Més informació

Bases reguladores.

Contacte

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Pàgina de contacte.

 
Comparteix