Pressupost
Data límit

6.000.000,00 euros.

Dos mesos a partir de l’endemà de la publicació en el DOGC.

Nom de la convocatòria Ajuts a la gestió forestal sostenible per a les inversions per a la transformació i comercialització dels recursos forestals (operació del PDR 08.06.02). BDNS567978.
Font del finançament Fons europeu agrícola de desenvolupament rural – FEADER.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables

Les actuacions que es poden finançar amb la convocatòria en el marc de l’operació 08.06.02 d’ajuts a les inversions per a la transformació i comercialització dels recursos forestals:

  • Obra civil relacionada amb el moviment de la fusta i emmagatzematge d’estella forestal.
  • Instal·lacions i obra civil en empreses de recol·lecció i primera transformació de productes forestals no fusters.
  • Processadores, autocarregadors i arrossegadors forestals (skidders), així com les adaptacions i complements.
  • Equips tractors i les seves adaptacions i complements (cabines reforçades homologades, proteccions forestals a les rodes i baixos, seient giratori, grues, cabrestant i remolcs forestals).
  • Eines i complements forestals que permetin un primer tractament dels productes forestals: desbrossadores, escorçadores mòbils, estelladores, empacadores, cabrestants i cables aeris i altres per finalitats similars, en nombre no superior als equips tractors propietat de la persona sol·licitant.
  • Camions i plataformes per al transport de la fusta o biomassa i grues que s’hi instal·lin.
  • Bàscules, pales carregadores de roll, línies d’escorçat i instal·lacions de classificat de roll.
  • Línies de serrat, partidores de llenya i de primera transformació industrial.
Criteris d’elegibilitat i partenariat

S’hi poden presentar persones físiques o jurídiques sobre les quals recaigui la càrrega financera de les inversions i despeses que es considerin subvencionables, que realitzin l’activitat forestal per la qual s’atorga l’ajut.

Més informació

Pàgina de la BDNS.

Convocatòria.

Bases reguladores: Ordre ARP/75/2021 modificada per l’Ordre ACC/118/2021.

Contacte

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Pàgina de contacte.

 

 

Comparteix