Pressupost
Data límit

6.225.438,60 euros.

Un mes a partir de l’endemà de la publicació en el DOGC.

Nom de la convocatòria Ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública destinats a la redacció i revisió dels instruments d’ordenació forestal (operació del PDR 08.05.02), la xarxa viària per a la gestió dels boscos (operació del PDR 04.03.03), les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics (operació del PDR 08.05.01) i la prevenció d’incendis forestals i restauració del potencial forestal (operació del PDR 08.03.01). BDNS567978.
Font del finançament Fons europeu agrícola de desenvolupament rural – FEADER.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables

Les actuacions que es poden finançar amb la convocatòria són:

 • En el marc de l’operació 08.05.02 d’ajuts per a la redacció i revisió dels instruments d’ordenació forestal:
  • Redacció i revisió de Plans tècnics de gestió i millora forestals.
  • Redacció i revisió de Plans simples de gestió forestal.
  • Redacció i revisió de Projectes d’ordenació.
  • Redacció i revisió de Projectes d’ordenació forestal d’àmbit municipal o supramunicipal.
 • En el marc de l’operació 04.03.03 d’ajuts a la xarxa viària per a la gestió dels boscos:
  • Construcció de vials necessaris per a la gestió forestal sostenible.
  • Arranjament substancial de vials necessaris per a la gestió forestal sostenible.
  • Actuacions puntuals i construccions d’obra civil i/o de bioenginyeria pels conceptes anteriors.
 • En el marc de l’operació 08.05.01 d’ajuts per a les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics:
  • Aclarida de plançoneda.
  • Aclarida de millora.
  • Tallada selectiva.
  • Selecció de tanys.
  • Estassada de sotabosc d’execució conjunta amb alguna actuació anterior.
  • Desembosc amb cable aeri i/o tracció animal.
 • En el marc de l’operació 08.03.01 d’ajuts per a la prevenció d’incendis forestals i restauració del potencial forestal.
  • Tallada de vegetació afectada i tractament de les restes generades per incendi forestal, per nevades, per bufaruts i per danys biòtics.
  • Construcció de les vies forestals estratègiques.
  • Manteniment de les vies forestals estratègiques.
  • Creació dels punts de reserva d’aigua per a extinció d’incendis forestals.
  • Manteniment dels punts de reserva d’aigua per a extinció d’incendis forestals.
  • Obertura de línies de defensa contra incendis forestals amb eliminació de restes in situ.
  • Obertura de línies de defensa contra incendis forestals amb eliminació de restes en pista.
  • Obertura de línies de defensa contra incendis forestals d’accessibilitat.
  • Actuacions puntuals i construcció d’obra civil i/o de bioenginyeria per a la construcció i manteniment de les vies forestals.
  • Creació d’àrees de baixa càrrega de combustible estratègiques.
  • Manteniment de les àrees de baixa càrrega de combustible estratègiques i complementàries per a la prevenció d’incendis mitjançant pasturatge.
Criteris d’elegibilitat i partenariat

S’hi poden presentar els ens locals titulars de terrenys forestals, i les seves associacions, i els consells comarcals.

Més informació

Pàgina de la BDNS.

Convocatòria.

Bases reguladores: Ordre ARP/75/2021 modificada per l’Ordre ACC/118/2021.

Contacte

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Pàgina de contacte.

 

 

Comparteix